Examining the Attitudes of the College Students Based on the Way of Attending to Leisure Activities


SERDAR E., DEMİREL M., IŞIK u., PARLAKKILIÇ Ş.

14. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.715

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.715

Abstract

The purpose of the study is to examine the attitudes of the college students regarding leisure activities that they actively or passively attend based on different variables. 82 “Female” (41,0%) and 118 “Male” (51,0%), 200 college students in total, who were chosen with random sampling method in the direction of this purpose, have voluntarily participated to the research. In the research, the scanning model has been applied. The sample of the research consists of the students studying at the Sport Sciences Faculty of İstanbul University. As the data collection tool in the study, in addition to personal details form prepared by the researcher, in order to determine the attitudes of the students towards leisure activities, “The Leisure Attitude Scale” has been used, which has been developed by Raghep and Beard (1982) and adapted into Turkish by Akgül and Gürbüz (2010). In order to determine the distributions of the personal details of the participants, methods of percentage (%) and frequency (f) have been used; and in order to determine that if the data had a normal distribution, Shapiro Wilks normality tests has been applied. and as a result of this, after it has been seen that the data was suitable for the non-parametric test conditions, Mann-Whitney U and Kruskall Wallis tests have been applied in order to determine the significant differences. While there has not been found any significant differences in sub-dimensions of the leisure attitude scale and total points based on the age variable (p>0.05), female students have made higher points in proportion to male students in sub-dimension of the leisure attitude scale based on the gender variable (z=-3,340; p<0.05). Participants participating to sports activities actively have made higher points in proportion to participants participating passively in the cognitive sub-dimension of the leisure attitude scale (z=-2,736; p<0.05). There has been found a significant difference between the subdimensions of the leisure attitude scales of participants participating social activities actively and participants participating passively (z=-3,823; -2,872; -3,775; p<0.05). However, there has not been found any significant relations between the way of participating to cultural activities (p>0.05). As a result, it has been determined that the attitudes of female participants towards leisure activities were higher than the male participants. Attitudes of the participants participating to the sports and social activities actively were higher than the participants participating passively; and their attitude towards leisure time is positively affecting. 

Keywords : Leisure, Leisure Activities, Leisure Participation, Leisure Attitude

Araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin aktif veya pasif olarak katıldıkları serbest zaman etkinliklerine yönelik tutumlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 82 (%41,0) “Kadın” ve 118 (%51,0) “Erkek” toplam 200 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak takılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, öğrencilerin serbest zaman etkinliklerine yönelik tutumlarını belirlemek için, Raghep ve Beard (1982) tarafından geliştirilen, Akgül ve Gürbüz (2010) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Boş Zaman Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann –Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Yaş değişkenine göre boş zaman tutum ölçeğinin alt boyutlarında ve toplam puanlarında anlamlı farklılık rastlanmazken (p>0.05); cinsiyet değişkenine göre boş zaman tutum ölçeğinin bilişsel alt boyutunda kadın öğrenciler, erkek öğrencilere oranla daha yüksek skor elde etmişlerdir (z=-3,340; p<0.05). Sportif etkinliklere aktif olarak katılan katılımcılar, boş zaman tutum ölçeğinin bilişsel alt boyutunda pasif olarak katılan katılımcılara oranla daha yüksek puan elde etmişlerdir(z=-2,736; p<0.05). Sosyal etkinliklere aktif olarak katılan katılımcılar, pasif katılımcılara göre boş zaman tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmüştür (z=-3,823; -2,872; - 3,775; p<0.05). Kültürel etkinliklere ise katılım biçimleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; kadın katılımcıların serbest zaman etkinliklerine yönelik tutumlarının erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sportif ve sosyal etkinliklere aktif olarak katılım gösteren katılımcıların etkinliklere yönelik tutumları pasif katılımcılardan daha yüksek olduğu ve serbest zamana yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Serbest Zaman, Serbest Zaman Etkinlikleri, Serbest Zaman Katılımı, Serbest Zaman Tutumu