Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân'ın Alana Katkıları


ARIKAN A.

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.241-251

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.241-251

Abstract

First Darülfünun Faculty of Theology, as a subject taught in the Islamic sects, the content and duration are discussed. In this context, Yusuf Ziya’s teachings or lectures "Contemporary Islamic Sects" the course content and other Islamic sects have been in question. Second, the Faculty of Theology Darülfünun magazine articles written by Yusuf Ziya investigated. In addition, other teachers can be covered by the articles on topics in the History of Islamic sects have been in question. However, Yusuf Ziya Yörükan's training, tasks and works are introduced. Third, in Yusuf Ziya Yörükân’s view of classic works on sects were discussed. In this context, origin denominations according to him, mostly, political ambition, as seen in works written for them to sustain and consolidate the same purpose will be possible to see. In addition, the authors of Islamic sects’ research methods were adopted. In this context, the European states on the nations of Islam, political and economic purposes, they have conducted research on various Islamic sects and written works are emphasized. Finally, some Yörükan’s findings were carefully drawn. According to this now, during the reign of science and civilization, the Muslim sects do not fall separation removal is necessary. In this way, settle with faiths of Quran verses and to leave the sect's supporters’ ideas. Because of the Qur'an, Muslims unanimously agree to a complete book. Believe in the Holy Quran is obligatory according to the principles, thus both possible and necessary unification of the Muslims.

Öncelikle Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi dersinin ders olarak okutulması, dersin içeriği ve süresi ele alınmıştır. Bu bağlamda Muallim Yusuf Ziya Yörükan Bey’in okuttuğu “Hal-i Hazırda İslam Mezhepleri” dersinin içeriği ve diğer İslam mezhepleriyle ilgili dersler söz konusu edilmiştir. İkinci olarak Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası’nda, Yörükan’ın yazdığımakalelerle diğer hocalar tarafından İslam Mezhepleri Tarihinin konularıkapsamına girebilecek makaleler söz konusu edilmiştir. Ayrıca Yusuf Ziya Yörükan’ın eğitimi, görevleri ve eserleri tanıtılmıştır. Üçüncü olarak Yusuf Ziya Yörükan’ın klasik mezhepler tarihi eserleriyle ilgili değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda ona göre mezheplerin menşelerinde, çoğunlukla, siyasi bir ihtiras görüldüğü gibi, onlarıidâme ve sağlamlaştırmak için yazılan eserlerde de aynıgayeyi görmek kabildir. Müellifin İslam mezheplerini tetkikde benimsediği metot söz konusu edilmiştir. Bu bağlamda Yörükan’ın Avrupa devletlerinin, İslam milletleri üzerinde siyasî ve iktisadî emelleriyle, muhtelif İslam mezhepleri üzerinde tetkikler icra ettikleri ve eserler yazdıklarıvurgulanmıştır. Son olarak, Yörükan’ın birtakım tespitleri üzerinde durulmuştur. Buna göre artık bu ilim ve medeniyet devrinde Müslümanların mezhepleri kaldırmaları, tefrikalara kurban olmamalarılazımdır. Bunun yolu da Kur’ân-ıKerim ayetlerindeki akidelerle yetinmek, mezhep güdücülerin fikirlerini bırakmaktır. Kur’ân, Müslümanların ittifakla kabul ettikleri şüphesiz bir kitaptır. Kur’ân’daki esaslara iman farz olduğuna göre, bu suretle Müslümanların birleşmesi hem mümkün hem de gereklidir.