CANLI DONÖR NEFREKTOMİDE FLEXİBLE ÜRETEROSKOPİ İLE TAŞLARIN EX VİVO TEDAVİSİ


Tefık T., Turan S., Oktar T. M., Aydın R., Ergül R. B., Dönmez M. İ., ...More

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.80
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

S1069-CANLI DONÖR NEFREKTOMİDE FLEXİBLE ÜRETEROSKOPİ İLE TAŞLARIN EX VİVO TEDAVİSİ

Amaç: Organ nakli öncesinde canlı donörlerin böbrek taşlarını çıkarmak için ex vivo üreteroskopinin(ExURS)
güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Ekim 2017 ile Ağustos 2022 arasında yapılan 74 böbrek donörlerinin bilgisayarlı
tomografi(BT) anjiyogramının retrospektif analizi yapıldı. Bunların arasında böbrek taşı hastalığı olan 3 donör
tespit edildi. Donörler nüks ve aktif metabolik ve biyokimyasal bozukluk açısından değerlendirildi. ExURS,
laparokopik donör nefrektomiyi takiben, soğuk perfüzyondan hemen sonra, buzlu salin solüsyonunda yapıldı.
Bulgular: Renal toplayıcı sisteme erişim tüm olgularda teknik olarak başarılıydı. Bir vaka dışında hepsinde
basket ile standart FURS uygulandı. Bu durumda ise taş uygun şekilde basket ile donör böbreğinin(baş aşağı)
serbest el mobilizasyonu manipüle edilerek ulaşıldı. En büyük çapı 3 ila 5 mm(ortalama 4,45) arasında değişen
toplam 4 taş görüntülendi. Böbreklerin ikisinde soliter, birinde böbrekte 2 adet kalkül görüldü. Tüm taşlar,
ortalama işlem süresi 20 dakika(dağılım 3-28) ile basket yardımıyla başarıyla çıkarıldı(Resim 1). Tüm hastalara
transplantasyon sırasında üreteral JJ stent yerleştirildi. Peroperatif üreteral veya cerrahi komplikasyon
görülmedi. Donör nefrektomi ve böbrek transplantasyonundan sonraki 1. ayda serum kreatinin değeri
sırasıyla 0,71-1,31 mg/dl(ortalama 1,5)(alıcılar) ve 0,9 ila 2,7 mg/dl(ortalama 1,5)(vericiler) aralığında değiştiği
saptandı.
Sonuç: ExURS, donörü ek bir taş çıkarma prosedürüne maruz bırakma ve üreter bütünlüğünden ve allogreft
işlevinden ödün verme riski olmadan, nakilden önce böbrekteki taşları çıkarmak için güvenli ve teknik olarak
uygulanabilir. Ürolitiyazise bağlı morbiditeyi en aza indirmek için hem canlı donörlerin hem de transplant
alıcılarının danışmanlığı ve yakın takibi gerekmektedir. Canlı laparoskopik donör nefrektomide flexible
üreteroskopi ile taşların ex vivo tedavisi uygulanabilir bir yöntemdir.XIV. KONGRESİ
TRANSPLANTASYON’22
13 – 15 Ekim 2022
Limak Cyprus Deluxe Hotel
TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI
KOORDİNASYON DERNEĞİ Katkılarıyla81
S1070-LAPAROSKOPİK SAĞ VE SOL DONÖR NEFREKTOMİNİN BÖBREK TRANSPLANTASYON BAŞARISINA ETKİSİ
Elvan Onur Kırımker 1
, Nazmi Onur Okudur 2, Gizem Kumru Şahin 3
, Akın Fırat Kocaay 1 , Acar Tüzüner 1
Ankara Üniversitesi, Genel Cerrahi, Ankara-Turkey 1 Ankara Üniversite, Genel Cerrahi, Ankara-Turkey 2 Ankara
Üniversitesi, Nefroloji , Ankara-Turkey 3
SUNUM YAPILMAMIŞTIR.XIV. KONGRESİ
TRANSPLANTASYON’22
13 – 15 Ekim 2022
Limak Cyprus Deluxe Hotel
TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI
KOORDİNASYON DERNEĞİ Katkılarıyla82
S1074- KADAVREİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI HASTANE MORTALİTESİ: PREDİKTÖRLER VE
SONUÇLAR, TEK MERKEZ DENEYİMİ
Oğuzhan Özşay 1, Mehmet Can Aydın 1
, Yasemin Burcu Üstün 2
, Ahmet Bektaş 3 , Ufuk Avcıoğlu 3 , Esra Turunç 2
,
Recep Bircan 4
, Ertuğ Ulubay 4
, Saim Savaş Yürüker 4
, Kağan Karabulut 4
Omü, Gast. Cerrahi, Samsun-Turkey 1 Omü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Samsun-Turkey 2 Omü,
Gastroenteroloji, Samsun-Turkey 3 Omü, Genel Cerrahi, Samsun-Turkey 4
Amaç: Karaciğer transplantasyonu (LT), son dönem karaciğer hastalığı ve akut karaciğer yetmezliği olan
hastalarda en etkili tedavi yöntemidir. LT’nin intraoperatif yönetimi ve postoperatif bakımındaki hızlı
ilerlemeye rağmen, kadavra LT’den sonra hastane mortalitesi oranları hala yüksektir. Burada, kadavra LT’den
sonraki ilk 90 gün içinde ölüm oranlarını ve ölümle ilişkili klinikopatolojik faktörleri incelemeyi amaçlıyoruz.
Yöntemler: Ocak 2018’den Temmuz 2022’ye kadar kadavra LT yapılan toplam 35 hasta incelendi. 90 günlük
ölüm oranı hesaplandı ve ölümle ilişkili faktörler analiz edildi.
Bulgular: Ortotopik LT’ler, modifiye edilmiş (n = 24) veya klasik (n = 11) piggyback tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
23 ila 71 yıl arasında değişen medyan yaşları 54 olan 25 erkek ve 15 kadın alıcı vardı. 17 vakada donör ve alıcı
arasında cinsiyet uyumsuzluğu vardı. Verici ve alıcı arasındaki ortalama yaş farkı 11 yıldı (0-45 yıl). Ortalama
MELD-Na skoru 19.11±2.59 idi. Ortalama ameliyat süresi ve anhepatik faz süreleri sırasıyla 634.28±119.33 dk ve
74.02±21.03 dk idi. Ortalama soğuk iskemik süre 9.56±3.09 saat, ortalama sıcak iskemik süre 57.20±8.02 dakika
idi. Vericinin son serum sodyum değeri 144 mmol/L (130.0–180.0 mmol/L) idi. 90 günlük ölüm oranı %22.8 (n =
8) idi. Çok değişkenli analizde sadece yüksek MELD-Na skoru 90 günlük mortalite için bağımsız risk faktörüydü
(OR, 1.59; %95 GA, 1.34-3.48; P = 0.019).
Sonuç: Çalışmamız, yüksek MELD-Na skorunun 90 günlük mortalitenin ana nedeni olduğunu
düşündürmektedir.