determination of incidence of complications and life quality after mandibular impacted third molar surgery


ATALAY B., güler n., cabbar f., şençift k.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.48, no.1, pp.31-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is determination of the frequency of occurrence, severity and type of complications developing after mandibular impacted third molar teeth surgery, examination of their reasons, prevention of observed complications, and to increase the patients post-operative quality of life.
Material and Methods: The study involved 121 mandibular impacted third molar teeth of a total of 105 patients (77 female, 28 male). The age, gender, medical history, bad habits, classification of impacted third molar teeth, postoperatif complications such as pain, edema, trismus and paresthesia, oral hygiene in addition to oral contraceptive use and menstruation periods of patients were recorded.
Results: Statistically significant results were seen between existence of edema (94, 5.5±3.06, p=0.004) and bleeding complication (29, 6.24±2.77, p=0.019), between the operation period and existence of edema (94, 30.65±15.49, p=0.005) also between the operation period and paresthesia complication (10, 41.2±5.15, p=0.006).
Conclusion: The post-operative findings affecting quality of life are pain, edema, trismus, and paresthesia. A careful surgical technique and operative diligence coupled with implementation by the patients of post-operative directives reduce the frequency and intensity of complications.
Keywords: Mandibular impacted third molar, complication, visual analogue scale, life quality

Amaç: Bu çalışmanın amacı; mandibuler gömülü üçüncü molar diş cerrahisi sonrası gelişen komp-likasyonların görülme sıklığı, şiddeti ve çeşidinin saptanması, nedenlerin araştırılması, görülen komp-likasyonların önlenmesi ve hastaların cerrahi operasyon sonrası yaşam kalitesinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, yaşları 16 ile 83 arasında değişen, 77'si bayan, 28'i erkek toplam 105 hastanın 121 mandibuler gömülü üçüncü molar dişi üzerinde yürütüldü. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, sistemik durumu, kötü alışkanlıkları, ağız hijyenleri, oral kontraseptif kullanımı ve menstürasyon dönemleri ayrıca mandibuler gömülü üçüncü molar sınıflaması, ağrı, ödem, trismus, parestezi gibi postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Ödem varlığı (94, 5.5±3.06, p=0.004) ve kanama komplikasyonu arasında (29, 6.24±2.77, p=0.019), operasyon süresi ile ödem varlığı arasında (94, 30.65±15.49, p=0.005) ve operasyon süresi ile parestezi komplikasyonu arasında (10, 41.2±15.15, p=0.006) istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedildi.
Sonuç: Yaşam kalitesinin kötüleşmesine neden olan postoperatif bulgular, ağrı, ödem, trismus ve parestezi olup, dikkatli bir cerrahi teknik, operatif özen ve hastaların postoperatif önerileri uygulaması komplikasyonların sıklığını ve şiddetini azaltacaktır.
Anahtar kelimeler: Mandibuler gömülü üçüncü molar, komplikasyon, görsel analog skala, yaşam kalites