URBAN TRANSFORMATION LAW ENFORCEMENT UNDER THE LAW NO. 6306 ON THE TRANSFORMATION OF AREAS UNDER DISASTER RISK


Akın Basa Y. N.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.489-576, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

When the urban transformation is examined with its legal dimension, it is seen that there is an administrative law enforcement activity in this field within the framework of the Law No. 6306 on the Transformation of Areas Under Disaster Risk and the Implementation Regulation of the Law No. 6306. In the legal framework determined by the narrow-scoped legislation, the urban transformation law enforcement has issues of security, well-being, health and public aesthetics, which constitute the elements of public order. Urban transformation law enforcement has the characteristics of both general administrative law enforcement and special administrative law enforcement. Just like other administrative law enforcement agencies, the urban transformation law enforcement has consequences that tend to fundamental rights and freedoms and in this sense restrict and limit them.

Hukukî boyutuyla kentsel dönüşüm incelendiğinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği düzenlemeleri çerçevesinde bu alana ilişkin bir idarî kolluk faaliyetinin mevcut olduğu görülmektedir. Yer verilen dar kapsamlı mevzuatın tayin ettiği hukukî çerçevede kentsel dönüşüm kolluğunun kamu düzeninin unsurlarını oluşturan güvenlik, esenlikdirlik, sağlık ve kamusal estetik konuları bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm kolluğu hem genel idarî kolluk hem de özel idarî kolluk niteliğine sahiptir. Tıpkı diğer idarî kolluklar gibi kentsel dönüşüm kolluğunun da temel hak ve hürriyetlere yönelen ve bu anlamda onları kısıtlayan ve sınırlandıran sonuçları bulunmaktadır.