Latin Amerika ve Karayipler'de Küresel Değer Zincirlerinin Analizi


Tahsin E.

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 3, İsmail Ermağan,Emine Tahsin,Segah Tekin, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.636-657, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.636-657
  • Editörler: İsmail Ermağan,Emine Tahsin,Segah Tekin, Editör

Özet

Bu çalışma özellikle 1990 sonrası dönemde Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ortaya çıkan uzmanlaşma yapısını, küresel değer zincirleri kapsamında analiz etmeyi hedeflemektedir. Ticaret ve yatırımların liberalizasyonu, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki değişimler, uluslararası rekabet koşullarını farklılaştırmış, bu süreç yeni iş modellerinin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Üretimin mekânsal olarak parçalanmasını beraberinde getiren bu süreç ile küresel değer zincirlerinin küresel ölçekte önemi artmıştır. Buna göre ülkelerin ne ürettikleri yerine üretimin hangi aşamasına katkı sundukları daha belirleyici olmaktadır. Bölge kapsamında analiz edilen küresel değer zincirlerinde, DYY akımlarının içeriği ile tercihli ticaret anlaşmaları belirleyici olmaktadır. Küresel değer zincirlerinin analitik kapsamı ele alındığında bölgenin küresel değer zincirlerine katılımın düzeyinin düşük olduğu saptanmaktadır. Bölge küresel değer zincirleri ülkeden ülkeye heterojen bir yapıya sahip olmakla birlikte ağırlıklı olarak alıcı güdümlü, yarı-hiyerarşik yapıya sahiptir. Bölge KDZ açısından güncelleme başlığının ise üretim ve süreç temelli gerçekleştiği, AR-GE, inovasyon politikalarının belirleyici olduğu alanlarda ise güncellemenin sınırlı kaldığı saptanmaktadır. Anahtar Kelimler: Küresel Değer Zincirleri, Latin Amerika Ve Karayipler Bölgesinde Küresel Değer Zincirleri, Uzmanlaşma, Küresel Değer Zincirlerinde Güncelleme, Küresel Değer Zincirlerinde Yönetişim


THE ANALYSIS OF GLOBAL VALUE CHAINS IN LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION Abstract: This study aims to analyze the structure of specialization that emerged in Latin America and the Caribbean region especially in the post-1990 period, within the scope of global value chains. Liberalization of trade and investments, changes in transportation and communication technologies have differentiated international competition conditions that has resulted in the emergence of new business models. Within this context, the spatial fragmentation of production has been realized hence the importance of global value chains has increased on a global scale. Accordingly, for countries it is more decisive to which stage of production they contribute to world economy rather than what they produce. The content of FDI flows and preferential trade agreements are determinant for the analysis of region’s global value chains. Considering the analytical dimensions of global value chains, it is stated that the level of participation in the global value chains of the region is low. Although the regional global value chains have a heterogeneous structure from country to country, they have a predominantly buyer-driven, semi-hierarchical structure. In terms of upgrading it is observed that upgrading based on production and process has been realized whereas the upgrading is limited in sectors where R&D and innovation policies are determinant. Keywords: Global Value Chains, Global Value Chains in Latin America and Caribbean Region, Specialization, Upgrading in Global Value Chains, Governance in Global Value Chains