Dikey Boyut Yükseltilmesi: Bir Vaka Raporu


Saygılı S. , Sülün T.

Türkiye Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 November 2017, pp.230-231

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230-231

Abstract

Increasing Vertical Dimension: A Case Report


Aim: Excessive tooth erosion is caused by pathological reasons of dental hard tissue destruction. The

etiology is mechanical, chemical and psychological factors, or combinations of those. Tooth abrasions

cause serious problems in patients’ chewing and speaking functions and appearance. Excessive

occlusal wear can also cause vertical size loss with shortening of the clinical crown length, and this

requires serious restoration of the tooth structure, which can’t be be applied easily. A 60-year-old

male patient was admitted to our clinic with aesthetic and functional complaints and evaluated for

treatment.


rd


231

Materials and Methods: The patient’s impressions and photographs were taken to establish the study

models. Silvermann and Niswonger methods are used for vertical dimension determination. A direct

mock-up has been applied in order to create acceptable aesthetics and accordingly not to increase

the vertical dimension excessively. After determining the aesthetic with the patient, anterior jig was

created and the relationship between the jaws in this vertical dimension was recorded with the help of

closing silicone, and the distance to be increased was measured as 4 mm. The temporary restorations

used for 2 months. Then the teeth were prepared and final restorations cemented.

Findings: It has been understood that the vertical dimension loss of the patient before treatment is

minimal and that the vertical dimension should be increased for the restorations to be performed.The

aesthetic concerns of the patient are gone, and it is seen that he is extremely satisfied with temporary

and permanent restorations. There were no complaints against the vertical dimension change of the

patient.

Conclusion: Prosthetic treatment is inevitable in patients in patients with aesthetic, functional and

phonetic expectations. Upgrading to create space for materials without loss of vertical dimension

makes a long treatment and patience process for both dentist and patient. To satisfy everyone correct

procedures must be followed.

Dikey Boyut Yükseltilmesi: Bir Vaka Raporu


Amaç: Aşırı diş aşınması, diş sert dokusunun patolojik nedenlerle yıkımı ile oluşur. Etiyolojisi;

mekanik, kimyasal ve psikolojik etkenler veya bunların kombinasyonları olabilir. Diş aşınmaları,

hastaların çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında ve görünümlerinde ciddi problemler doğurur.

Aşırı oklüzal aşınma dikey boyut kaybına da neden olabilir ve bu ciddi diş yapısı kayıpları, kapsamlı

restoratif tedavi gerektirmekte olup, şiddetli aşınma gözlenen dişlerin restorasyonu klinik kuron

boyunun kısalması nedeniyle geleneksel tedavi yöntemleri

rahatlıkla uygulanamadığı için, sorun haline gelmektedir. 60 yaşındaki erkek hasta kliniğimize

estetik ve fonksiyonel şikayetlerle başvurmuş olup tedavi için değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Hastanın çalışma modelleri oluşturulması için ölçüleri ve fotoğrafları

alınmıştır. Dikey boyut tespiti için Silvermann ve Niswonger yöntemleri kullanılmıştır. Kabul

edilebilir estetiğin oluşturulması ve buna bağlı olarak dikey boyutun gereğinden fazla arttırılmaması

amacıyla direkt mock-up uygulanmıştır. Hasta ile estetiğe karar verildikten sonra anterior jig

oluşturularak bu dikey boyutta çeneler arası ilişkiler kapanış silikonu yardımı ile kayıt edilmiş

olup arttırılacak olan mesafe 4 mm olarak ölçülmüştür. Artex artikülatörde üst ve alt çeneye

hazırlanan mum modelajlar silikon anahtarlar ile geçici kompozit kullanılarak ağıza nakledilmiş

olup hastaya 2 ay süreyle kullandırılmıştır. Daha sonra hastanın dişleri kuron preperasyonları ile

daimi restorasyonlara hazırlanmış ve simantasyonu yapılmıştır.

Bulgular: Tedavi öncesi hastanın dikey boyut kaybının minimal olduğu, yapılacak restorasyonlar

için dikey boyut yükseltilmesinin gerektiği anlaşılmıştır. Buna uygun olacak şekilde en az dikey

boyut yükseltilmesi planlanmıştır. Hastanın estetik olarak kaygıları gitmiş olup, hem geçiciler

hem de daimi restorasyonlardan son derece memnun olduğu görülmüştür. Hastanın dikey boyut

değişikliğine karşı herhangi bir şikayeti olmamış bu sebeple yapılan daimi restorasyonlar da

hastada bir şikayete sonuç vermemiştir.

Sonuç: Estetik, fonksiyonel ve fonetik beklentileri olan hastalarda protetik tedavi kaçınılmazdır.

Dikey boyut kaybı olmaksızın materyaller için yer oluşturmak amacıyla yükseltme yapmak uzun

bir tedavi ve sabır sürecini hem hasta hem hekim için kaçınılmaz kılmaktadır. Sürecin sonunda iki

yönlü memnuniyet için doğru prosedürler takip edilmelidir.