Eine kontrastive Analyse über die Darstellungshaltung des Autors in deutschen und türkischen Wissenschaftstexten


ŞENÖZ AYATA C.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, no.20, pp.153-168, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A contrastive analysis of writer-representation in German and Turkish academic texts 
 
The academic discourse has been studied quite well from the intercultural point of 
view. However, there are still only few studies about German and Turkish 
academic texts. The aim of this study is to explain a significant criterion of 
analysis for academic texts, the writer-representation in German and Turkish 
academic discourse. The explanation is based on a contrastive analysis of a 
German and Turkish research article of linguistics. The contrastive text analysis 
indicates that the academic texts do not only give new knowledge about any 
subject but also have different ways of representation of this knowledge. 
This study also builds the theoretical basis for the contribution of Başokur, 
Baykan und Polat (2008) in this periodical which analyzes and compares German 
and Turkish research articles from the field of translation

Bu makalede, bilimsel makalelerin farklı dil ve kültürlerde bilimsel bilgiyi işleme ve aktarma açısından benzerlik ya da farlılıklar içerdiği düşüncesinden yola çıkılarak dilbilim alanından seçilen birer Almanca ve Türkçe makale içerdikleri biçemsel özellikler açısından incelenip karşılaştırılmıştır. Araştırmada yazarın anlatım tutumu, yani metinde kendini ne ölçüde ön plana çıkardığı ve geri plana çektiği, ürettiği metin içerisinde okuru yönlendirerek metnin anlaşılırlığını sağlamak için üstsöylem öğelerini nasıl kullandığı incelenmiştir. Almanca ve Türkçe örnek dilbilim makalelerinde yazarın anlatım tutumu kapsamında 1. tekil kişi ve 1. çoğul kişi adılı ve ekleri ile edilgen çatı ve kişi bildirmeyen biçemlerin kullanımı araştırılmıştır. Çözümlenen metinlerde üstsöyleme ilişkin üstsöylem belirleyiceleri, kaçınma stratejileri ve üstsöylem eylemleri incelenmiştir. Bu çözümlemeler aracılığıyla farklı dillerdeki bilimsel makalelerde bilimsel metinleri dilsel açıdan kurgulanış biçimlerini incelemeye yönelik çözümlemelerin nasıl yapılabileceği gösterilmiş, kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar için yöntemsel zemin hazırlanmış ve uygulama örnekleri sunulmuştur.