Türkiye'de Ormancılık Örgütü ve Yönetimine İlişkin R'WOT Analizi Uygulaması


Köse M., Daşdemir İ., YURDAKUL EROL S. , YILDIRIM H. T. , Arslan A., Göksu E., ...Daha Fazla

Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.19, ss.252-264, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Türkiye Ormancılık Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.252-264

Özet

Bu çalışma; R’WOT tekniği uygulamasıyla, Türkiye ormancılık örgütüne ve yönetimine ilişkin mevcut sorunları
belirlemek, çözüm önerilerini ortaya koymak, çağdaş ormancılık anlayışına uygun ormancılık örgütü ve orman kaynakları
yönetim stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ormancılık kesimiyle ilişkili olarak Türkiye’nin dokuz coğrafik bölgesinde; çalışanlar, konu uzmanları, ilgili kurum temsilcileri
ve STK temsilcileri olmak üzere dört farklı ilgi grubundan toplam 565 denek ile SWOT anket uygulaması yapılmıştır. Bu
çalışmalardan elde edilen veriler R’WOT tekniği uygulamasıyla değerlendirilerek Türkiye’deki ormancılık örgütünün ve
yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Buna göre, ormancılık örgütünde yönetici ve teknik
eleman olarak çalışanlar “Tehditler” grubunu, konu uzmanları, ilgili kurum temsilcileri ve STK temsilcileri “Fırsatlar” grubunu
en yüksek önceliğe sahip SWOT grupları olarak değerlendirmiştir. Ayrıca “ormancılığın güçlü ve tüm ülke sathına sahip olması”
faktörü, örgüt çalışanları, ilgili kurum temsilcileri ve STK temsilcileri tarafından birinci öncelikli, konu uzmanları tarafından da
ikinci öncelikli “Güçlü Yön” olarak; “liyakate ve uzmanlığa dayalı personel politikasının olmayışı, atama ve yükseltmelerde
liyakat yerine siyasi etkenlerin ağır basması” faktörü bütün ilgi grupları tarafından birinci öncelikli “Zayıf Yön” olarak
saptanmıştır. Keza “Fırsatlar” anlamında “tüm dünyada doğayla ilgili konuların ve çevresel değerlerin önem kazanmasının
ormancılığa ilgiyi artırması” faktörü, “Tehditler” anlamında “orman ve ormancılık örgütü çalışanları üzerinde siyasi, bürokratik
ve yerel baskıların olması” faktörü bütün ilgi grupları tarafından birinci öncelikli faktör olarak belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda, ormancılık örgütünün halen kurumsal bir yapıya oturtulamadığı ve etkili yönetilemediği ortaya konulmuş, yaşanan
yönetim ve organizasyon sorunları belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.

With the R'WOT technique, this study was dealt with aiming to determine the current problems related to Turkey's
forestry organization and management, to put forward the solution proposals and to contribute to the development of forestry
organization and forest resources management strategies in accordance with contemporary forestry mentality. For this purpose,
SWOT questionnaires were applied to the total of 565 interviewees consist of four different interest groups such as employees,
subject experts, related institutions and NGO representatives related to the forestry section of the Ministry of Forestry and Water
Affairs in the nine geographical regions of Turkey. The data obtained from these studies were evaluated using the R’WOT
technique and the current situation of the forestry organization and management in Turkey, problems and solutions have been
identified. According to the findings the managers and technical staffs in forestry organization considered the "Threats" group,
subject experts, the representatives of related institutions and NGO representatives considered the "Opportunities" group as the
SWOT group with the highest priority. In addition, “the forestry being strong and having the whole country” factor was
considered the first priority by the employees of the organization, representatives of the related institutions and NGO
representatives, and the second priority as “Strong Direction" by the subject experts. In this sense, the factor of "no being of
personnel policy based on qualification and expertise, placing importance on political factors rather than qualification in
appointing and promoting” was determined by all interest groups as the first priority “Weakness Direction”. Likewise, in the
sense of “Opportunities”, the factor of "increasing the interest in forestry of gaining importance of environmental values and
issues related to nature all over the world", and in the sense of "Threats" the factor of "being of political, bureaucratic and local
oppressions on forest and forestry employees” were identified as the first priority factor by all interested groups. As a result of
the research, it was determined that the forestry organization cannot be established as an institutional structure and cannot be
managed effectively, and the management and organization problems were determined and suggestions were developed to solve
these problems.