Çocukluk Çağı Romatizması Olan Hastaların Ebeveynlerinin Covid-19 Aşı Uygulaması İle İlgili Görüşleri


Akgün Ö. , Kavrul Kayaalp G. , Demirkan F. G. , Çakmak F. , Tanatar A. , Gulıyeva V. , ...More

Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2021, pp.91

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91

Abstract

S-67

Çocukluk Çağı Romatizması Olan Hastaların Ebeveynlerinin Covid-19 Aşı Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Özlem Akgün1, Gülşah Kavrul Kayaalp1, Fatma Gül Demirkan1, Figen Çakmak1, Ayşe Tanatar1, Vefa Guliyeva1, Hafize Emine Sönmez2, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Çocuk Romatoloji BD. 2Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji BD.

Amaç: Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önlemede ve salgınları kontrol etmede en etkili stratejilerdendir. Çocuklarda SARS- CoV-2 aşısının henüz küresel olarak onaylanmadığı dönemde, ailelerin aşı onaylandığında nasıl bir tavır alacağı henüz belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma ile kronik romatizmal hastalığı olan çocukların ebeveynleri tarafından COVID-19 aşısının kabul edilebilirliği ile ilgili endişeleri ortaya koymanın yanı sıra aşı kabulü, tereddüt ve reddinin altında yatan nedenleri araştırmak amaçlanmaktadır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Poliklini’ğinde kronik romatizmal hastalık tanısı ile takip edilen çocukların ebeveynleri dahil edildi. Kesitsel olarak gerçekleştirilen bu web tabanlı çevrimiçi anket çalış- masında katılımcılara mobil akıllı telefonlar aracılılığı ile sorular yönlendirildi.

Bulgular: COVID-19 aşısı kabul oranları babalar, anneler ve çocukları için sırasıyla %64,2, %57,7 ve %41,8 idi. Ebeveyn- lerin çocuklarına aşı yapılamasını kabul etmelerini etkileyen faktörler arasında; pandemi sırasında düzenli olarak anti- romatizmal ilaç kullanımına devam edilebilme (AOR 5.40, %95 CI 1.10-26.33, p=0.03), daha önce önerilen özel aşıları yaptırma öyküsü (AOR 4.12, %95 CI 1.12-27.85, p=0.03), pandemiyi sona erdirmek için aşılamanın etkisine inanma (AOR 8.84, %95 CI 2.80-27.85, p=0.001) ve pandemi döneminde tüm hijyen ve korunma kurallarına tamamen uygun davranma (AOR 5.24, 95% CI 1.46-18.74, p=0.01) yer almaktaydı. Aşı reddinin en sık iki nedeni ise aşının yan etkilerinden ve çocuk- lar tarafından kullanılan romatizmal ilaçlarla olası etkileşiminden korkma olarak saptandı.

Sonuç: Bu anket çalışmasına göre, ebeveynlerin kendileri için COVID-19 aşılama uygulanmasını kabul durumu, çocuk- larına aşı yaptırmayı kabul durumundan daha yüksekti. COVID-19 aşılama programlarının başarısı, büyük ölçüde insan- ların aşıyı kabul etme isteklerine bağlıdır. Çocukların aşılanması, sürü bağışıklığının sağlanması ve aşı tereddütünün önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Hem sağlıklı çocukların hem de kronik hastalıkları olan çocukların ebeveynle- rindeki endişelerin nedenlerini inceleyen daha büyük verilerin tanımlanması ile aşılama çalışmaları daha büyük kitlelere ulaşabilecektir.

Anahtar Kelimeler : aşı, aşı kabulü, COVID-19