Çatışma Çözümü Disiplininde Siyasal Rejimler ve Demokrasinin Yeri: Tunus Örneği


Meydan V., Ceyhan N.

in: Uluslararası Çatışma Çözümü: Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne, muzaffer ercan yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-57, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.43-57
  • Editors: muzaffer ercan yılmaz, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

1970’li yıllardan itibaren siyasal sistemlerin iç ve dış dinamiklerin et-

kisiyle dönüşüm geçirdiği görülmekte, üçüncü dalga olarak adlandırılan bir

demokratikleşme furyası ile karşılaşılmaktadır. Söz konusu eğilimlerin baş-

langıçta Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin genel bir getirisi şeklinde algılan-

dığı, sonraki yıllarda daha çok siyasal alana yönelik iç taleplerin bir ifadesi

şeklinde karakterize edildiği bilinmektedir. Üçüncü demokrasi dalgasının

yakın tarihteki önemli bir ayağını ise Arap Baharı olarak adlandırılan geliş-

meler oluşturmaktadır.


Siyasal alan odaklı çatışma durumuna işaret eden Arap Baharı sürecin-

de demokratik dönüşümün temel talep olarak idealize edildiği görülmekte-

dir. Bu durum çatışma çözümü literatüründe siyasal rejimlerin ve demok-

rasinin işlevselliğine dikkatleri çekmektedir. Söz konusu çalışma, çatışma

çözümü disiplininde önemli bir alt başlık olarak görülen çatışma yönetimine

odaklanmakta; Arap Baharı’nın tek demokrasisi olarak görülen Tunus öze-

linde çatışmaların dönüştürülmesi, yönetimi ve çözüme kavuşturulmasında

demokrasinin ve demokratikleşmenin nasıl bir rol oynadığını ele almakta-

dır. Böylece dünya genelinde demokratik talepler şeklinde zuhur eden iç

çatışmaların yönetiminde demokrasinin etkin bir araç olarak kullanılıp kul-

lanılamayacağına yönelik bir öngörü geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bununla

birlikte kalıcı çözümlerin varlığı için siyasal rejimlerin demokratik anlamda

konsolide olmalarına ve demokrasinin "kasabadaki tek oyun" olması nokta-

sındaki temel inanca vurgu yapılmaktadır.