Patolojik tam yanıt alınan rektum kanser cerrahisinin uzun dönem sonuçları


Creative Commons License

İşcan A. Y. , Batman B., Uymaz D. S. , Serin K. R. , Bademler S. , Arslan Ç., ...More

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83

Abstract

AMAÇ: Rektum kanseri tanısı ile ameliyat edilen hastaların uzun dönem onkolojik sonuçlarını araştırmak. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2002 ile Ocak 2016 tarihleri arasında ameliyat edilen 428 rektum kanseri olgusunun verileri retrospektif datada incelendi. Demografik veriler, tümör yerleşimi, neoadjuvan tedavi oranları, cerrahi teknik, hastane yatış süresi, komplikasyonlar, patoloji sonuçları, lokal ve sistemik hastalık oranları, takip süresi ve sağkalım sonuçları değerlendirildi. BULGULAR: Ortalama yaş 57.6 ± 13.3, erkek/kadın 249/179 (%58.2/41.8) ve vücut kitle indeksi ortalama 25.7 ± 2.9 olarak bulundu. Tümör, 198 (%46.3) distal, 110 (%25.7) orta, 120 (%28) proksimal yerleşimliydi. Neoadjuvan tedavi oranları uzun dönem 201 (%47), kısa dönem 58 (%13.5) ve tedavi almayan 169 (%39.5) olduğu izlendi.57 (%13.3) açık, 313 (%73.1) laparoskopik ve 58 (%13.6) robotik yöntem uygulandı. Sfinkter koruyucu cerrahi distal tümörler içinde %61, tüm hastalarda %81.8 oranında uygulandı. Hastanede yatış medyan 5 (1-32) gündü. Toplam lenf nodu medyan 23 (1-165) ve metastatik lenf nodu medyan 2 (1-48) olarak bulundu. Mezorektal bütünlüğün sırasıyla 187 (%43.7) komplet, 170 (%39.7) nearkomplet ve 71 (%16.6) inkomplet olduğu görüldü. Hastalık evreleri, Evre 0: 30 (%7), Evre 1: 86 (%20.1), Evre 2: 142 (%33.2), Evre 3: 157 (%36.7) ve Evre 4: 13 (%3) idi. Bir hastada ameliyat sonrası kardiyak nedenle mortalite izlendi. Komplikasyon oranları major/minör toplam 84 (%19.6) ve anastomoz kaçağı 19 (%4.4) olguda izlendi. Takiplerde lokal nüks 26 (%6.1) ve sistemik hastalık 47 (%11) hastada görüldü. Medyan takip 56 (1-156) aydı. Beş yıllık toplam sağ kalım %88.6 ve hastalıksız sağ kalım %85 oranlarındaydı. Sonuç ve TARTIŞMA: Rektum kanserinin tedavisi yıllar içerisinde elde edilen deneyim, neoadjuvan tedavi protokollerinin zamana bağımlı değişimi onkolojik sonuçları ve fonksiyonel sonuçları etkilemektedir.