Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi


Creative Commons License

DOLGUN G.

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.1, ss.39-52, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.39-52

Özet

ÖZET

Amaç: Bu çalı?ma; Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DE/HB) olan 8-12 ya? grubu çocukların evde ve okuldaki ya?am kalitesini değerlendiren bir ölçek (YKÖ) geli?tirmek amacıyla gerçekle?tirildi. Gereç-Yöntem: Veriler, DE/HB tanısıyla en az 6 ay süre ayaktan izlenen, ek psikiyatrik tanı almamı?, organik hastalığı bulunmayan, çalı?maya katılmaya istekli, 79 çocuktan elde edildi. Çocukların %83’ü erkek, %74,7’si ilaç kullanmakta idi. Son ?ekli 30 maddeden olu?an ölçek çocuklarla yüz yüze görü?ülerek dolduruldu. Veriler; t testi, Pearson momentler çarpımı korelasyonu, faktör analizi, Cronbach alfa, tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği okulda r=,98 evde r=,90, Cronbach alfa okulda, 80 evde, 76, madde toplam puan güvenirliği okulda r=,27 - ,81, evde r=,35 - ,64 arasında bulundu. Faktör analizinde; bili?sel, sosyal, psikolojik olarak 10’ar maddelik 3 alt boyut elde edildi. Sonuç: Ölçeğin okul ve ev formunun geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek bulundu. Okulda ya?am kalitesinin eve göre daha fazla olumsuz etkilendiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, DE/HB, Ya?am Kalitesi, Ölçek g

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to develop a scale which evaluates the Quality of Life of children with Attention Defi cit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) at home and at school. Material-Method: The data were obtained from 79 children aged 8-12, who were monitored for at least 6 months upon the diagnosis of AD/HD. Out of this sample %83 was male and %74,7 was on medication. Scala consisting of 30 items was developped via face to face discussions with children and families. The test re-test reliability of the scale was r=.98 for school and r=.90 for home, Cronbach alfa score was .80 at school and .76 was at home. The item total score reliability ranged between r=.27-.81 for school and r=.35-.64 for home. Factor analysis displayed, 3 sub-dimensions with 10 items in each dimension being cognitive, social and psychological. Results: The level of validity and reliability of AD/HD-QOLS was found to be high across school and home.

Key words: Attention defi cit/hyperactivity disorder, AD/HD, Scale development, Quality of life.