PUBERTE VE SONRASI DÖNEMDE İNMEMIŞ TESTIS NEDENIYLE ORŞIEKTOMI YAPILAN HASTALARDA GERM HÜCRELI TÜMÖR RISKI


Dönmez M. İ., Bayramoğlu Z., Keçeli A. M.

5.Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 15 November 2020, pp.207

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract


AMAÇ:

Puberte sonrası dönemde karşı testisin normal olduğu durumlarda inmemiş testiste intratübüler germ hücreli neoplazi riskinin yaklaşık %2 olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı puberte ve sonrası dönemde (≥13 yaş) inmemiş testis nedeniyle orşiektomi yapılan hastalardaki germ hücreli tümör sıklığını ortaya koymaktır.

GEREÇ-YÖNTEM:

Hastanemizde 2010 – 2019 yılları arasında 13 yaş ve üzerinde inmemiş testis nedeniyle orşiektomi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Cerrahi yaşı, taraf, inmemiş testis lokalizayonu ve patoloji sonuçları not edildi. Hastaların patolojik örnekleri intratübüler germ hücreli neoplazi açısından tekrar değerlendirildi ve ayırıcı tanı için immunhistokimyasal OCT3/4 ve CD117 boyaları yapıldı.

BULGULAR:

Toplamda 23 hastaya (11 sol, 12 sağ) verilen dönem aralığında orşiektomi yapıldığı bulundu. Hastaların medyan yaşı 21 (aralık 13-46) idi. Tüm hastalarda testisler inguinal kanal yerleşimliydi. Orşiektomi spesimenlerinin ortalama vertikal boyu 3.69±1,13 cm olarak bulundu. Bir hastada 8x5x4 cm boyutlarında seminom saptandı. Bu hastanın mikroskopik incelemesinde tümör hücrelerinin geniş sitoplazmalı, bir veya daha fazla santral yerleşimli çekirdekçik içerdiği görüldü. Bu tümöral hücrelerin CD-117, PLAP ve OCT3/4 ile pozitif boyandığı saptandı.

SONUÇ:

Çalışmamızda puberte ve sonrası dönemde inmemiş testis nedeniyle orşiektomi yapılan hastaların %4’ünde germ hücreli tümör saptandı. Bu sonuçlar puberte ve sonrasında inmemiş testis saptanan hastalarda yalnızca intratübüler germ hücreli neoplazi riskinin artmış olmayıp invaziv kanser riskinin arttığını da göstermektedir.