Bilateral total tiroidektomi uygulanan ardışık 500 hastada rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal varyasyonları


Creative Commons License

Sormaz İ. C. , İşcan A. Y. , Özgür İ. , Azamat İ., Tunca F. , Şenyürek Y.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39

Abstract

AMAÇ: Bilateral total tiroid cerrahisi uygulanan hastalarda rekürren larengeal sinirin (RLN) ekstralarengeal varyasyonları ve karşı tarafa göre dallanma oranlarını araştırmak. GEREÇ-YÖNTEM: Birincil girişim olarak total tiroidektomi uygulanan ardışık 500 hasta çalışmaya dahil edildi. Lateral teknikle RLN, trakea-özofageal olukta disseke edildi. Tüm hastaların sinir anatomileri ve varyasyonları prospektif olarak kaydedildi. Sinir monitorizasyonu 230 hastada kullanıldı. BULGULAR: Rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal terminal dallanması 276/1000 (%27.6) sinirde izlendi. Her iki tarafta RLN’nin dallanması 47 (%10) hastada izlendi. Sağ ve sol tarafta, sırasıyla, RLN %73 ve %71 oranında tek dal olarak izlendi. Sağ ve sol RLN, sırasıyla, %27 (133/500) ve %29 (143/500) oranlarında ekstralarengeal dallanma gösterdiği izlendi. Bifurkasyon ve trifurkasyon oranları her iki taraf için benzerdi. Sağ tarafta bifurkasyon oranı %25, sol tarafta ise %26olarak bulundu. Her iki tarafta da trifurkasyon oranı %1.2 olarak hesaplandı. Dört dal sağda ve solda sadece bir sinirde izlendi (%0.6). Nonrekürren larengeal sinir sadece sağ tarafta bir hastada izlendi. Sinir monitorizasyonu yapılan hastalarda ön dal her zaman motor dal olarak kaydedildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Rekürren larengeal sinir genellikle tek bir daldan oluşmasına rağmen ekstralarengeal dallanma tek ya da her iki tarafta, sırasıyla, %25 ve %10 sıklıkla görülmektedir.