Uzun Süreli Antiglokomatöz Damla Kullanımının Konjonktiva ve Kirpik Florası Üzerine Etkisi


eser i., NAKİPOĞLU Y.

Glokom-Katarakt (Glo-Kat) Derg, vol.2, no.4, pp.251-253, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Glokom-Katarakt (Glo-Kat) Derg
  • Page Numbers: pp.251-253

Abstract

Turacli E, Budak K, Kaur A et al.: The effects of long-term topical

glaucoma medication on conjunctival impression cytology. Int

Ophthalmol. 1997;21:27-33.

2. Noecker RJ, Herrygers LA, Anwaruddin R.: Corneal and conjunctival

changes caused by commonly used glaucoma medications.

Cornea. 2004;23:490-496.

3. Herde J, Tost M, Wilhelms D et al.: Perioperative conjunctival flora.

Klin Monatsbl Augenheilkd. 1996;209:13-20.

4. Mino de Kaspar H, Koss MJ, He L et al.: Antibiotic susceptibility

of preoperative normal conjunctival bacteria. Am J Ophthalmol.

2005;139:730-733.

5. Benz MS, Scott IU, Flynn HW Jr et al.: Endophthalmitis isolates

and antibiotic sensitivities: a 6-year review of culture-proven cases.

Am J Ophthalmol. 2004;137:38-42.

6. Han DP, Wisniewski SR, Wilson LA et al.: Spectrum and susceptibilities

of microbiologic isolates in the Endophthalmitis Vitrectomy

Study. Am J Ophthalmol. 1996;122:1-17.

7. Dantas PE, Uesugui E, Nishiwaki-Dantas MC et al.: Antibacterial

activity of anesthetic solutions and preservatives: an in vitro comparative

study. Cornea. 2000;19:353-354.

8. Graf P.: Benzalkonium chloride as a preservative in nasal solutions:

re-examining the data. Respir Med. 2001;95:728-733.

9. Kaspar HM, Kreidl KO, Singh K et al.: Comparison of preoperative

conjunctival bacterial flora in patients undergoing glaucoma

or cataract surgery. J Glaucoma. 2004;13:507-509.

Grafik:

 

Benzalkonyum Klorür (BAK).

Tablo 2:

 

İzole edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlılık yüzdeleri.

S.aureus S.epidermidis Difteroid çomak

Kontrol %

İ

 

laç Kontrol İlaç Kontrol

İ

 

laç kullanan

kullanan % kullanan % %

% %

Va 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ofx 90.0 100.0 80.0 73.3 80.0 80.0

Cip 90.0 100.0 80.0 73.3 80.0 80.0

Gn 100.0 100.0 93.3 86.6 100.0 90.0

Ak 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.0

NN 100.0 100.0 93.3 93.3 100.0 100.0

Cxm 100.0 100.0 93.3 80.0 100.0 100.0

Caz 90.0 100.0 80.0 73.3 100.0 70.0

S=stafilokokus, Va=vankomisin, ofx=ofloksasin, cip=siprofloksasin, gn=gentamisin, ak=amikasin, nn=netilmisin,

cxm=sefuroksim, caz=seftazidim.

Amaç:

 

Uzun süreli antiglokomatöz damla (AGD) kullanımının

ve bu damlalar

 

ın içerdiği benzalkonyum klorürün (BAK)

konjonktiva ve kirpik floras

 

ı üzerine etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem:

 

Ortalama 24±17 (6-72) ay süreyle AGD

kullanan 24 hastan

 

ın 40 gözü ve kontrol grubu olarak glokom

hikayesi bulunmayan 34 hastan

 

ın 40 gözü çalışmaya

dahil edildi. Kullan

 

ılan toplam 8 çeşit AGD, koruyucu

olarak ortalama %0.05±0.015 (%0.02-%0.075) oran

 

ında

BAK içermekte idi. Konjonktiva ve kirpiklerden dakron çubukla

al

 

ınan kültürler kanlı agar ve çukulatamsı agara ekilerek,

%5-7 CO

 

2’li ortamda, 37ºC’da 2 gün enkübe edildi.

Çal

 

ışma vaka-kontrol araştırması olarak planlandı. Bakterilerin

identifikasyonu sonras

 

ı gruplar; üreyen bakteriler

ve bakterilerin antibiyotiklere duyarl

 

ılıkları bakımından incelendi.

Bulgular:

 

Konjonktiva kültürlerinde; kontrol ve ilaç kullanan

grupta en s

 

ık olarak Difteroid çomak, sırasıyla %23(9/40)

ve %25(10/40) oran

 

ında izole edildi. Kirpiklerden alınan

kültürlerde ise; kontrol ve ilaç kullanan grupta en s

 

ık koagulaz

negatif stafilokoklar s

 

ırasıyla, %93 (37/40) ve %83

(33/40) oran

 

ında izole edildi. İlaç kullanan gruptaki bakteriler

kontrol grubundan izole edilen bakterilere oranla

antibiyotiklere daha dirençli idi (p>0.05).

 

İzole edilen

bakterilere kar

 

şı en etkili antibiyotikler vankomisin, amikasin

ve netilmisin idi.

Konjonktiva ve kirpik kültürlerinde üreyen bakteriler aras

 

ında

istatistiksel olarak anlaml

 

ı fark bulunamadı (p>0.05).

Sonuç:

 

Genel olarak ilaç kullanan gruptaki bakteriler kontrol

grubuna göre antibiyotiklere daha dirençli idi. AGD kullan

 

ımı

ile ayn

 

ı zamanda bir dezenfektan olan BAK’a uzun

süre maruz kal

 

ım sonucu konjonktiva ve kirpiklerde daha

dirençli su

 

şların kolonize olabileceği düşüncesindeyiz