Kortikal Kalınlık Hesaplamalarında Yüzey Temelli Ve Voksel Temelli Yaklaşımların Karşılaştırılması


Ay U., Kizilates Evin G., Kurt E., Ulasoglu Yildiz Ç., Eryürek K., Bayram A., ...More

18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2020, pp.94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Anatomik MR görüntülerinden otomatik olarak kortikal kalınlık (KK) hesaplaması yapabilmek için yüzey temelli ve voksel temelli olmak üzere iki farklı analiz tekniği bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı iki yaklaşımdan elde edilen KK ölçümlerini karşılaştırmak ve iki yaklaşımın test tekrar test (TTT) tutarlılığını tespit etmektir. YÖNTEM:Çalışmada İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalara katılmış ve herhangi bir nörolojik/psikiyatrik hastalığı bulunmayan 424 kişinin MR görüntüleri kullanıldı. Veriler yüzey temelli FreeSurfer (FS) ve voksel temelli CAT12 programlarında analiz edilerek Desikan-Killiany atlasına göre KK değerleri hesaplandı. TTT analizleri 60 katılımcının yinelenmiş T1 verileri üzerinde gerçekleştirildi. T-testlerindeki anlamlılık sınırı anatomik bölge sayısına göre Bonferroni düzeltmesi yapılarak p< 0,0007 olarak kabul edildi. BULGULAR:Sol kaudal anterior singulat korteks, sol parahippokampal korteks ve sağ temporal kutup dışında kalan bütün bölgelerde CAT12’nin ölçmüş olduğu KK değerlerinin FS’ye göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulundu (en büyük p değeri = 0,000002). Anatomik bölgelerin KK’lerinin iki yöntem arasında yüksek korelasyon gösterdiği saptandı (R²= 0,76). İki yaklaşımın TTT tutarlılığı benzer sonuçlar gösterdi (FS R²= 0,95; CAT12 R²= 0,95). Her iki yöntemde de anlamlı TTT değişkenliği gösteren anatomik bölge tespit edilmedi. TARTIŞMA VE SONUÇ:CAT12’nin hesapladığı KK değerleri, neredeyse tüm anatomik bölgelerde, FS’ye göre daha yüksektir. Buna karşın, iki yöntemle elde edilen KK değerlerinin anatomik bölgeler arasında gösterdiği yüksek korelasyon ve her yöntemin kendi içindeki TTT tutarlılığı göz önüne alındığında, iki yöntemle elde edilen KK değerleri birbiriyle karıştırılmadığı sürece, bireyler ve gruplar arası KK karşılaştırmaları ve takibinde her iki yöntemin de benzer geçerliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma İÜ-BAP (Proje No: 1567/42362) tarafından desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kortikal kalınlık, CAT12, FreeSurfer