Factors Affecting Employee Absenteeism (A Study On A Sample Of Textile Workers)


Creative Commons License

AKGEYİK T.

European Journal of Management, vol.14, pp.69-76, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : European Journal of Management
  • Page Numbers: pp.69-76

Abstract

FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ABSENTEEISM

 (A STUDY ON A SAMPLE OF TEXTILE WORKERS)

1. INTRODUCTION

The purpose of this study is to examine the factors that influence absenteeism in a sample of workers from a leading textile company in Turkey.

2. METHOD

2.1. Sample

The population included 231 full-time textile workers. 53.7% (124) of the sample were female, and 46.3% (107) male. The age of workers ranged from 19 to 59 years, where the mean age was 35.3 years, with a standard deviation of 7.94. The average tenure in the sample was 5.6 years. Approximately two thirds of workers were married (66.7%). Nearly one-third of the sample had a primary school education (31.3%, secondary 13.5%, high school 25.7%, associate's degree 13.5%, bachelor's degree 16.1%).

2.2. Measures

The dependent variable was absenteeism, which was classified into three categories: sickness, paid and unpaid absenteeism. Absenteeism was measured by the number of hours.

The independent variables were demographic factors such as gender, age, presence of children, type of work (i.e. white or blue collar), marital status, level of education and astrological sign.

2.3. Data Analysis

The study used Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests, Spearman correlation analysis and regression analysis.

3. RESULTS

The statistical analysis indicated that absenteeism was significantly correlated with age, tenure, type of work and marital status. An interesting finding was that absenteeism was found to be positively and significantly related to astrological signs. Finally, the regression analysis revealed that tenure and level of education were found to be the significant predictors of absenteeism.

ÇALIŞAN DEVAMSIZLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

(TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

1. GİRİŞ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük bir tekstil şirketinin çalışanları kapsamında devamsızlığı etkileyen faktörleri incelemektir.

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Örneklem 231 tekstil çalışanından oluşmaktaydı.  Katılımcıların %53.7’si (124) kadın, %46.3’ü (107) ise, erkekti. Örneklemin yaş dağılımı 19 ile 59 yaşları arasında değişmekteydi (35.3 ortalama yaş ve 7.94 standart sapma ile). Kıdem süresi, 5.6 yıldı. Araştırmaya dahil edilen çalışanların yaklaşık üçte ikisi evliydi (%66.7). Örneklem grubunun yaklaşık üçte biri (%31.3), ilkokul mezunuydu (%13.5’i orta, %25.7’si lise, %13.5’i ön lisans, %16.1’i lisan mezunuydu).

2.2. Veriler

Araştırmanın bağımlı değişkeni devamsızlıktı. Devamsızlık, hastalık devamsızlığı, ücretli devamsızlık ve ücretsiz devamsızlık olmak üzere üç kategoride sınıflandırıldı. Çalışanların devamsızlığı saat bazlı ölçüldü. Bağımsız değişken ise, demografik parametrelerden oluşmaktaydı: cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahip olup olmamak, işin niteliği (mavi veya beyaz yakalılık), eğitim düzeyi ve çalışanların burçları.

2.3. Veri Analizi

Araştırmada, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Spearman correlation ve regresyon analizleri kullanılmıştır.

 3. SONUÇLAR

İstatistiksel analizler, devamsızlık düzeyi ile yaş, kıdem, işin niteliği ve medeni durum arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. İlgi çekici bulgulardan birisi, devamsızlıkla deneklerin burçları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmasıydı.  Regresyon analizleri, eğitim ve kıdem düzeyinin çalışan devamsızlığının anlamlı bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur.