Obez Kadınlarda Tıkanırcasına Yeme Bozukluğunun Psikopatoloji ve Bilişsel Açıdan İncelenmesi


Babayiğit Z., Alçalar A. N. , Bahadır G.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.33, no.4, pp.1077-1087, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5336/medsci.2012-32456
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1077-1087

Abstract

Objective: It is recognized that binge eating in obese people is significant at clinical level and

is deepening the problems relating to obesity. The object of this study is to determine the correlation of the

binge eating in a group of obese women seeking treatment with the psychopathology of the women in the

group and to study the group from the point of view of the cognitive function. Material and Methods:

Ninety three obese women with a body mass index (BMI) 30 and above who applied to the Obesity Clinic

of the Medicine Faculty of the Istanbul University and 43 women with normal body weight (BMI 18-

24.5) as control group; min total 136 women, admitted to the study. All subjects were asked to complete

the Questionnaire for Eating and Weight Patterns- Revised and divided into three groups as obese group

with binge eating disorder (BED-O; n=43), obese group without binge eating disorder (non-BED-O; n=50)

and the control group (n=43). All subjects were asked to complete the Automatic Thought Questionnaire

(ATQ), the Dysfunctional Attitudes Scale (DAS), the Body Image Scale (BIS), the Brief Symptom Inventory

(BSI), the Beck Depression Inventory (BDI) and the Eating Attitudes Test (EAT). Results: We found that

the BED-O group got higher scores in the Automatic Thoughts Questionnaire and Dysfunctional Attitudes

Scale compared to the non-BED group. When we compared the groups based on their Body Image scores,

we found that there were significant differences between BED-O, Non-BED-O and the control groups

(p<0.001). When we compared the groups based on the subscales of the Brief Symptoms Inventory, we

found significant differences (p<0.001). The BED-O group got the highest scores on all the subscales. Conclusion: The subgroup of obese women with binge eating is distinct from the subgroup of obese women

without binge eating in terms of cognitive structure and psychopathology. We think that taking into account of this fact in the course of obesity treatment will be beneficial.

Key Words: Obesity, morbid; psychopathology; binge-eating disorder

 

 Amaç: Obez kişilerde tıkanırcasına yeme davranışının klinik düzeyde anlamlı olduğu ve obezite ile ilişkili problemleri derinleştirdiği kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı tedavi arayışında olan obez kadınlarda tıkanırcasına yeme bozukluğunun (TYB) psikopatoloji ile ilişkisini saptamak ve bu grubu bilişsel açısından incelemektir. Gereç ve Yöntemler: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Şişmanlık Polikliniğine başvuran Beden kitle indeksi (BKİ) 30 ve üzerinde olan 93 obez kadın ve 43 normal kilolu (BKİ= 18-24,5) kontrol grubu olmak üzere 136 kadın değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan tüm katılımcılar Yeme ve Kilo Özelliklerini Değerlendirme Ölçeğine göre değerlendirilip tıkanırcasına yeme bozukluğu olan obez grubu (TYB-O; n=43), tıkanırcasına yemeyen obez grubu (TYB-Yok-O; n= 50) ve kontrol grubu (n=43) olarak üç gruba ayrılmıştır. Katılımcıların tümüne (n=136) Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ), Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Yeme Tutumu Testi (YTT) uygulanmıştır. Bulgular: TYB-Yok-O grubuna göre, TYB-O grubunda daha yüksek Otomatik Düşünceler ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği puanları saptanmıştır. Beden imajı puanları açısından gruplar karşılaştırıldığında TYB-O ile TYB-Yok-O ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark (p<0,001) bulunmuştur. Beden imajından hoşnutluk TYB-O grubunda en düşük düzeydedir. Kısa Semptom Envanterinin tüm alt testleri açısından gruplar karşılaştırıldığında aradaki farklar anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Tüm alt test skorları TYB-O grubunda en yüksek düzeydedir. Sonuç: Tedavi için başvuran obez kadınlar içinde tıkanırcasına yeme bozukluğu alt grubunda olanlar bilişsel yapı ve psikopatoloji açısından, tıkanırcasına yemeyen obez grubundan farklıdır. Kilo verme tedavisi sırasında bu durumun dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Obezite, morbit; psikopatoloji; aşırı-yeme bozukluğu