Bir Köpekte Kordoid Meningioma Olgusu


Haktanır D. , ŞENNAZLI G. , İşyar B.

VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, SAMSUN, 1-3 Eylül 2016, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.67-68

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.67-68

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, köpeklerde nadir görülen kordoid meningiom olgusunun histomorfolojik özellikleri ve prognozunun sunulmasıdır.  

Materyal ve Metot:  Tetraparezi şikayeti ile kliniğe getirilen orta yaşlı, melez, erkek bir köpekte MR görüntülemesinde foramen magnum düzeyinde 1cm çapında intradural kitle saptandı. Eksizyonel biyopsi ile opere edilen kitle histoptolojik olarak incelenmek üzere tamponlu formol çözeltisi ile tespit edilip rutin doku takip işlemlerinden geçirilerek parafine gömüldü ve 3-4µm’lik kesitler alınarak ışık mikroskobunda incelendi. Operasyondan sonra hayvanın tetraparezisi tamamıyla düzeldi. İlk operasyondan 2 ay sonra rutin kontroller sırasında yine aynı bölgede tümöral oluşumun nüks ettiği izlendi, ancak hayvanda klinik bir tablo izlenmedi. Tekrar opere edilen 0,7cm çapındaki kitle histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Histopatolojik olarak, oldukça gevşek miksoid bir matriks içerisinde kordoid dizilim yapmış poligonal nükleuslu, eozinofilik stoplazmalı oval ya da iğsi neoplastik hücreler izlendi. Düşük selüleriteli tümoral kitlede hücresel atipi ve mitotik figür izlenmedi.

Sonuç: Nadir görülen bu tümörün bilinen meningiomalardan farklı histopatolojik yapısı, genellikle nüks etmesi ve diğer meningiom tiplerine göre daha agresif seyretmesi sebebiyle olgu tartışılarak sunulmaya değer bulundu.