Uzaktan eğitim süreçlerindeki etkileşim boyutlarının değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F. , AYDEMİR E.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.778-790, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.778-790

Özet

Uzaktan eğitimin en önemli bileşenleri arasında etkileşim yer almaktadır. Alan yazında öğrenen-içerik, öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğretim elemanı ve öğrenen-arayüz etkileşim türleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yapılmakta olan uzaktan eğitim uygulamalarında alan yazında var olan etkileşim türlerinin gerçekleşme durumlarını incelemektir. Çalışma nitel veri toplama teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmış ve katılımcılar amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Katılımcılarla yapılan yüz-yüze görüşmelerde görüşme formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Çalışmaya altı öğrenen ve bir öğretim elemanı dahil edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bazı bulgular, öğrenenlerin kendi aralarındaki veya dersin öğretim elemanıyla olan etkileşimlerinin çok zayıf olduğu şeklindedir. Bununla beraber öğrenenlerin ders içerikleriyle olan etkileşimlerinde, derslerin videolarının olumlu etkileri görülebilmektedir. Sonuç olarak, alanyazında belirtilen tüm etkileşim türlerinin zayıf düzeyde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Çalışmanın önerileri arasında, öğrenenlerin etkileşimli bir arayüz sayesinde uzaktan eğitim sistemini daha etkin bir şekilde kullanabilmesi yer almaktadır. Ayrıca etkileşimli ders içerikleri sayesinde öğrenenlerin derslere yönelik dikkatleri daha iyiye çevrilebilir. 

Interaction is located in one of the most important components of distance education. There are four types of interaction as learner-content, learner-learner, learner-instructor and learner-interface in the literature. The purpose of this study was to investigate the interaction types in distance education. The study was conducted with qualitative data collection methods. Case study design was used in this study and participants were selected through criterion sampling as a purposeful sampling method. Six learners and one instructors were included in the study. The data were collected through structured interview forms throughout the study. The obtained data were interpreted through thematic analysis. Some of the findings obtained from the study, it is understood that there are very weak interaction levels between learner-learner and learner-instructor. However, positive effects of the course videos can be seen when learners watching instructors online or on recorded course videos on learner’s interaction with course content and instructors. Consequently, all types of interactions specified in the literature are weak. Learners can use distance education system more effectively by interactive interface. Furthermore, learners interest in the course can be increased by interactive course contents.