İMPAKTE ÜRETER TAŞLARINDA POSTOPERATİF ÜRETER DARLIĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?


Ortaç M., Tonyalı Ş.

6.Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İMPAKTE ÜRETER TAŞLARINDA POSTOPERATİF ÜRETER DARLIĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

11 Şenol Tonyalı , Mazhar Ortaç

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç:İmpakte üreter taşı nedeniyle flexible ya da semi
-rigid üreterorenoskopi (URS) yapılan hastalarda üreter darlığını predikte eden faktörleri ortaya koymak.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde tek cerrah tarafından Nisan 2019Aralık 2019 tarihleri arasında impakte üreter taşı
nedeniyle fURS ya da semi-rigid URS operasyonu geçiren hastalar çalışmaya dahil edildi. Üreter taşı yanında böbrek taşı olan ve bu taşa da müdahale edilen hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların demografik özellikleri, taş yerleşimi ve boyutu, URS öncesi nefrostomi olup olmaması, semptom süresi, postoperatif DJS kalış süresi ve intraoperatif üreter mukoza görünümü değerlendirilen parametreler idi.

Bulgular:Çalışmaya 11’i erkek, 9’ü kadın olmak üzere toplam 20 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları 47.1± 11.8 yıl idi. Hastalardan 3’ünün taşı üst üreterde, 6’sininki orta üreterde, 9’ununki distal üreterde, 2 tanesininki ise tüm üreter boyunca yerleşmiş idi. Hastaların ikisinde multiple taş mevcuttu. Hastaların 19’unda (%95) ortalama 1.1±0.5 seansta taşsızlık elde edildi. Ortalama 147.5 gün takipte 6 (%30) hastada üreter darlığı saptandı. Darlıkların beş tanesi endoürolojik yöntemlerle yönetilirken bir hasta nefrostomi ile takip edildi. Proksimal üreter taşlarının darlık oluşturma oranı diğerlerinden anlamlı olarak yüksekti,

p=0.016. İşlem öncesi nefrostomi ile takip edilmiş olan hastalarda darlık oranı daha yüksekti, p=0.004. Yapılan çok değişkenli regresyon analizinde taş lokalizasyonu, taş boyutu, taşa bağlı pyelonefrit hikayesi, semptom süresi, nefrostomi varlığı, işlem sonrası DJS kalış süresi parametrelerinden hiç biri impakte üreter taşlarında postoperatif darlık oluşumunu predikte edemedi; sırasıyla p=0.83, p=0.27, p=0.99, p=0.27, p= 1.0, p=0.54.

Sonuç: İmpakte üreter taşlarının tedavisi sonrası meydana gelebilecek olan üreter darlığına taş ve hasta kaynaklı pek çok faktör neden olabilir. Cerrahi teknik yanında üriner sistem anatomisi ve yapısı ile hastanın doku iyileşmesi belirleyici faktörler olabilir.