Akciğerin Sarkomatoid Karsinomlarının Cerrahi Rezeksiyonunda Prognostik Faktörler


Creative Commons License

Özkan B., Erdoğdu E., Amirov F., Duman S., Özlük M. Y., Kara M., ...More

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020, Antalya, Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.134

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Akciğerin Sarkomatoid Karsinomlarının Cerrahi Rezeksiyonunda Prognostik Faktörler

Berker Özkan1, Eren Erdoğdu1, Fahmin Amirov1, Salih Duman1, Yasemin Özlük2, Murat Kara1, Dilek Yılmazbayhan2, Alper Toker3

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahis Anabilim Dalı, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

3West Virginia Üniversitesi Kalp Damar Enstitüsü, Kalpdamar Cerrahisi Anabilim Dalı, Morgantown, ABD


Giriş-Amaç : Sarkomatoid karsinom çok nadir görülen bir akciğer neoplazmıdır. Sarkomatoid karsinomların prognozunun, diğer küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarına kıyasla daha kötü olduğu bildirilmiştir. Ancak sarkomatoid karsinom nedeniyle ameliyat edilen hastalarda prognostik faktörler belirsizliğini korumaktadır.

Gereç ve Yöntem : İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda pulmoner sarkomatoid karsinom nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastaları geriye dönük değerlendirildi. Bu hastalarda sağkalım sonuçlarıyla birlikte klinik ve patolojik özelliklerin prognostik etkisi istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular : Pulmoner rezeksiyon yapılan toplam 44 sarkomatoid karsinom hastasını değerlendirdik. Beş yıllık hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım sırasıyla % 59 ve % 58 idi. Hastalar; T evresine (p = 0.016), N evresine (p = 0.005), patolojik TNM evresine (p < 0.0001) göre karşılaştırıldığında ve patolojik boyutu 50 mm’den büyük tümörlerde (p = 0.044) beş yıllık sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Bununla birlikte, histolojik alt tip (p = 0.628) ve adjuvan tedavinin (p = 0.804) sağkalım üzerinde anlamlı bir etkisi görülmedi. Benzer şekilde, tek değişkenli regresyon analizinde anlamlı prognostik faktörler; tümör boyutu (p = 0.085), T evresi (p = 0.005), N evresi (p = 0.028) ve patolojik TNM evresi (p = 0.0001) idi . Çok değişkenli regresyon analizinde, bağımsız prognostik faktörler sadece T evresi (p = 0.058), N evresi (p = 0.018) ve patolojik TNM evresi (p = 0.019) olarak gösterildi.

Tartışma-Sonuç : Cerrahi, pulmoner sarkomatoid karsinom hastaları için iyi sonuç veren optimal bir tedavi seçeneğidir. Erken evre hastalıkta sağkalıma katkısı olduğundan dolayı histolojik alt tipine bakılmaksızın cerrahi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sarcomatoid Karsinom, Cerrahi, Kemoradyoterapi, Sağkalım