Tiroid nodül çapının ince iğne aspirasyon biyopsisi tanısal doğruluğu üzerine etkisi


Creative Commons License

Özgür İ. , Batman B., İşcan A. Y. , Şenyürek Y. , Tunca F. , Tezelman S., ...More

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 27 May 2012, no.5, pp.1-502

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-502

Abstract

Amaç: Bu çalışmada nodüler guatrlı hastalarda nodül çapının preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal doğruluğu üzerine etkisi ve ultrasonografi (US) bulgularının tiroid kanseri açısından tanısal değeri incelendi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Nisan 2005 ile Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A Servisi’nde tiroidektomi uygulanan 620 hastada preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsi yapılan toplam 726 nodülün sitoloji ve cerrahi sonrası patoloji sonuçları ve bu nodüllerin US bulguları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Toplam 620 hastanın 538 (%86,8)’i kadın, 82 (%13,2)’si erkek olup yaş ortalaması 46,3 (12-82) bulundu. Hastaların 514’ünde (%82,9) tek tiroid nodülüne, 105’inde (%16,9) iki tiroid nodülüne, 1 hastada ise (%0,2) üç tiroid nodülüne İİAB yapıldı. Bu nodüllerin İİAB sitolojik incelenmesinde 400 (%55,1) nodülde selim, 159 (%21,9) kuşkulu, 121 (%16,7) malign, 39(%5,4) nondiagnostik, ve 7 (%0,9) nodülde ise hürthle hücreli neoplazi saptandı. İİAB uygulanan nodüllerden 375’inde (% 51,6) tiroid kanseri saptandı. İstatistiksel analizde İİAB sonucu malignite veya malignite kuşkusu olup patolojik incelemede de tiroid kanseri saptanan hastaların İİAB sonucu doğru pozitif olarak kabul edildi. Tüm grup için İİAB‘nin duyarlılığı %62,4, özgüllüğü %80,8 ve doğruluk oranı ise %71,2 olarak saptandı. Nodül çapı 3 cm ve üzeri olan nodüllerde daha küçük çaplı olanlara göre İİAB’nin duyarlılığı anlamlı olarak daha düşük bulundu (%71 vs %34, p<0.01). Tiroid US’de malignite şüphesi bakımından en önemli bulgular sırasıyla nodülde düzensiz kontur, mikrokalsifikasyon ve solid hipoekoik yapı olarak saptandı (p<0,001.) US bulgusu olarak nodülde makrokalsifikasyon veya solid kistik mikst yapı ile kanser tanısı arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=0,1). Tartışma ve Sonuç: Tiroid nodüllerinde çapın 3 cm ve üzeri olması İİAB duyarlılığını anlamlı şekilde azaltır. Bu tip nodüllerde kanser şüphesi bakımından önemli olan US bulgularından mikrokalsifikasyon, düzensiz kontür veya solid hipoekoik yapı olması halinde İİAB’nin tekrarı veya nodül çapının yakın aralıklı US ile takibi önerilebilir.