THE ECONOMIC SECURITY INDEX: A REVIEW THROUGH TURKEY AND 14 EUROPEAN COUNTRIES


Yanık A. H. , İncekara A.

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 January - 16 August 2021, pp.393-422

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-422

Abstract

In the economics literature, the uncertainties about the events that may occur in the future have been examined by taking two different approaches into the center. These literatures are generally described as ‘’vulnerability’’ and ‘’economic security’’ perspectives. The vulnerability perspective has been considered particularly in the context of poor countries, and the research topic is often concerned with the possibility of low-income country citizens going into chronic poverty. Economic security has been studied in the context of rich countries where incomes are relatively higher and absolute poverty is not considered a major problem. In this context, the inability to obtain protection against potential economic risks arising from the lack of economic security concerns all countries regardless of their income status, rich or poor. Hence, the necessity to reduce the economic risks and losses of individuals is an important policy issue.

This study presents current estimates for "Economic Security Index" through a group of countries including Turkey and 14 countries from European Union in the period of 2010- 2016. In the study, the methods for determining and standardizing the variables to be used in the measurement of the index are discussed, taking into account the differences between the methodologies and practices developed recently about The Economic Security Index. In this context, the importance of methodologies supported and developed by The Center for the Study of Living Standards (CSLS), The Rockefeller Foundation and Yale University, which aims to provide a simple and consistent measure of economic security in the near future, is emphasized.

 This paper builds heavily on the literature aggregated within the CSLS about the conceptualization of “economic security” to describe the extent to which potential future economic losses are prevalent in a society. However, this situation requires addressing the context of the study and future uncertainties appropriately from an "economic security" perspective and considering the possible methodological choices. In this context, the primary purpose of the study is to reveal what should be understood from economic security. Regardless of the context, this study follows the methodology developed by Osberg and Sharpe (2002) and includes Salzman’s (2003) contributions. However, in the study, two alternative methods called "Linear Scaling Technique" and "Gaussian Normalization" (Z-Score) to be used for standardization of variables combined in practice are explained.

Based on this purpose and scope, the "economic security index" has been calculated, which allows international comparisons in terms of the concerning countries. While doing this, it has been accepted that unemployment, sickness, widowhood and old age are common areas of insecurity for all countries and an internationally accepted classification has been taken as basis. In the study, first of all, separate indices have been created for these common four risk areas during the analysis period. Then, the "general economic security index" has been formed by gathering the index components in question to a single index.

 In this study, the results summarized in the general economic security index cover the period 2010-2016. However, the analyses that can be made for the indices created for unemployment, sickness, widowhood and old age, which constitute the different components of the composite index, may cover longer periods. In this context, in terms of 14 European Union countries and Turkey, data sets from the World Bank, Eurostat, OECD, the World Health Organization of 2010-2016 period are used. In the final stage, for a particular joint year, the results of "Linear Scaling Technique" and "Z-Score Normalization" are compared in terms of country performances using a weighting scheme. The results calculated by two different methods, differ significantly both in terms of countries and by years.

Keywords: Economic Security, Social Protection, Social

Security, Vulnerability

Ekonomi literatüründe, gelecekte meydana gelebilecek olaylar hakkındaki belirsizlikler iki farklı yaklaşım merkeze alınarak incelenmiştir. Bunlar, genel olarak “kırılganlık” ve “ekonomik güvenlik” perspektifleri olarak tanımlanmaktadır. Kırılganlık perspektifi özellikle yoksul ülkeler bağlamında ele alınmış olup, araştırma konusu genellikle düşük gelirli ülke vatandaşlarının kronik yoksulluğa girme olasılığı ile ilgilidir. Ekonomik güvenlik ise, gelirlerin nispeten daha yüksek olduğu ve mutlak yoksulluğun büyük bir problem olarak kabul edilmediği zengin ülkeler bağlamında incelenmiştir. Bu bağlamda, ekonomik güvenlik eksikliğinden kaynaklanan potansiyel ekonomik risklere karşı koruma elde edememe durumu, ülkelerin gelir durumuna, zengin ya da yoksul olduğuna bakılmaksızın tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Buradan hareketle bireylerin ekonomik risk ve kayıplarının azaltılması gerekliliği önemli bir politika konusudur.

Bu çalışma, 2010-2016 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye ve 14 Avrupa Birliği ülkesini içeren bir ülke grubu üzerinden “Ekonomik Güvenlik Endeksi” için güncel tahminler sunmaktadır. Çalışmada, Ekonomik Güvenlik Endeksi hakkında yakın geçmişte geliştirilen metodolojiler ve uygulamalar arasındaki farklılıklar dikkate alınarak, endeksin ölçümünde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi ve standardizasyonuna ilişkin yöntemler tartışılmaktadır. Bu kapsamda, özellikle yakın zamanda ekonomik güvenliğin basit ve tutarlı bir ölçümünü sunmayı amaçlayan Yaşam Standartları Araştırmaları Merkezi (CSLS), Rockefeller Vakfı ve Yale Üniversitesi tarafından desteklenen ve gelişen metodolojilerin önemi üzerinde durulmaktadır.

Bu çalışma, gelecekte meydana gelebilecek olası ekonomik kayıpların bir toplumda yaygınlığının ölçüsünü tanımlamak için “ekonomik güvenlik” kavramsallaştırması hakkında büyük ölçüde CSLS bünyesinde toplulaştırılan literatüre dayandırılmaktadır. Ancak bu durum, çalışmanın bağlamının ve gelecekteki belirsizliklerin, “ekonomik güvenlik” perspektifinde uygun bir şekilde ele alınmasını ve olası metodolojik seçimlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın öncelikli amacı, ekonomik güvenlikten ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bağlam ne olursa olsun bu çalışma, Osberg ve Sharpe (2002) tarafından geliştirilen ve Salzman’ın (2003) katkılarını içeren metodolojiyi takip etmektedir. Bununla birlikte, çalışmada, uygulamada bir araya getirilen değişkenlerin standardizasyonu için kullanılacak “Doğrusal Ölçekleme Tekniği” ve “Gauss Normalizasyonu” (Z-Skoru) olarak adlandırılan alternatif iki yöntem açıklanmaktadır.

Bu amaç ve kapsamdan hareketle, çalışmada ele alınan ülkeler açısından uluslararası karşılaştırmalara imkân tanıyan “ekonomik güvenlik endeksi” hesaplanmıştır. Bunu yaparken işsizlik, hastalık, dulluk ve yaşlılık durumlarının tüm ülkeler için ortak güvensizlik alanları olduğu kabul edilmiş ve uluslararası alanda genel kabul gören bir sınıflandırma esas alınmıştır. Çalışmada, öncelikle bu ortak dört risk alanı için analiz dönemi boyunca ayrı endeksler oluşturulmuştur. Daha sonra, söz konusu endeks bileşenleri tek bir endekste toplanarak “genel ekonomik güvenlik endeksi” elde edilmiştir.

Genel ekonomik güvenlik endeksinde özetlenen sonuçlar, 2010-2016 dönemini kapsamaktadır. Fakat, bileşik endeksin farklı bileşenlerini oluşturan işsizlik, hastalık, dulluk ve yaşlılık durumları için oluşturulan endeksler için yapılabilecek analizler daha uzun dönemleri kapsayabilmektedir. Bu kapsamda, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye açısından 2010-2016 dönemine ait Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü ve OECD’den elde edilen veri setleri kullanılmıştır. Nihai aşamada, belli bir ortak yıl için “Doğrusal Ölçekleme Tekniği” ve “Z-Skoru Normalleştirme” sonuçları bir ağırlıklandırma şeması kullanılarak ülke performansları açısından karşılaştırılmaktadır. İki farklı yöntemle hesaplanan sonuçlar hem ülkeler açısından hem de yıllar itibariyle önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Güvenlik, Sosyal

Koruma, Sosyal Güvenlik, Kırılganlık