“Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte olan Bir Ülke olarak Türkiye için Anlamı”


Creative Commons License

Dilek-Kayaoğlu H.

TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.20, no.1, pp.29-60, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-60
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The problems experienced in the scholarly communication process

have led scientists to review the printed periodicals publishing system. The new

electronic publishing models, which would alter the framework nurturing the

price increases of printed periodicals publishing, have been started to be

discussed with the rapid developments in the World Wide Web, which functions

as a sort of catalyst. In this respect, the concept of open access, based on the

idea of unrestricted access to scholarly reserch, has been set forth.

The main purpose of this article is to discuss the concept of open access, the

reason for its emergence and its meaning for Turkey as a developing country in

the context an introductory discussion.

Basýlý dergiler aracýlýðý ile gerçekleþen bilimsel iletiþim sürecinde yaþanan

sorunlar, özellikle dergi krizi olarak da adlandýrýlan ticari dergilerdeki keyfi ve

aþýrý fiyat artýþlarý, bilimcileri, inisiyatifi ele alýp, basýlý dergi yayýncýlýðý sürecini

yeniden gözden geçirmeye yöneltmiþtir. World Wide Web'deki hýzlý geliþmelerin

bir tür katalizör iþlevi görmesiyle de, basýlý dergi yayýncýlýðýnýn fiyat artýþlarýný

besleyen çerçeve koþullarýný deðiþtirecek yeni elektronik yayýncýlýk modelleri

tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Bu baðlamda, bilimsel makalelere ücretsiz ve engelsiz

eriþim fikrine dayanan açýk eriþim kavramý ortaya atýlmýþ; bu kavrama dayalý

olarak da yeni elektronik yayýncýlýk modelleri denenmeye baþlanmýþtýr.

Bu makalenin amacý da, açýk eriþim kavramýný, ortaya çýkýþ nedenlerini ve

geliþimini irdeleyerek, açýk eriþim fikrine dayalý elektronik yayýncýlýk

modellerinin, geliþmekte olan bir ülke olarak Türkiye için ne anlama geleceðini

bir giriþ çalýþmasý kapsamýnda sorgulamaktýr.