Olaya İlişkin Salınımların Uyaranla Faz İlişkisi Alzheimer Sürekliliğindeki Kognitif Bozulmanın Farklı Evrelerini Ayırt Edebilir


Tülay E. E. , Güntekin B., Yener G., Bayram A. , Başar Eroğlu C., Demiralp T.

18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2020, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33

Abstract

Mevcut çalışma, Alzheimer Hastalığı (AH) süreci boyunca kognitif gerilemenin farklı aşamalarını ayırt etmek için potansiyel olaya ilişkin salınım (OİS) biyo-belirteçlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer bir gayesi ise farklı veri setleri üzerinde yinelenebilir OİS özelliklerini tanımlamak amacıyla tüm beyin EEG verisinin istatistiksel değerlendirmesi için titiz bir yaklaşım kullanmaktır 37 AH hastası, 46 Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) hastası ve yaş, cinsiyet ve eğitim açısından eşleşen 48 normal yaşlı kontrolden kaydedilen görsel oddball deneyinin hedef yanıtları, sırası ile ortalama ve tek deneme verilerine sürekli kompleks dalgacık dönüşümü uygulanarak delta, teta, alfa, beta ve gama bantlarını kapsayan geniş bir frekans aralığında hem uyarılmış hem de toplam OİS güçleri analiz edilmiştir. Verilerin ön işlemesi BrainVision Analyzer 2.1 (www.brainproducts.com) kullanılarak gerçekleştirilirken, zaman-frekans analizi ve istatistiksel analiz için küme tabanlı non-parametrik permütasyon testi FieldTrip (www.fieldtriptoolbox.org) araç kutusu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. AH sürekliliği boyunca uyarılmış ve toplam gücün karşılaştırmalı analizindeki bulgu, HKB aşamasında zaten anlamlı derecede azalmış olan toplam delta ve teta yanıtlarına karşı uyarılmış delta cevabının hastalığın seyri boyunca ilerleyici bir düşüş gösterdiğini ve AH aşamasında anlamlı derecede azaldığını göstermiştir. Alfa, beta ve gama frekans bantlarında 3 grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar oddball paradigmasında hedef uyaranı izleyen uyarılmış delta yanıtının HKB’den AH’na ilerlemei izlee olanağı vermesine karşın, toplam delta ve teta yanıtlarının HKB aşamasında hastalığın erken teşhisi için faydalı olabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: EEG, OİS, Dalgacık Dönüşümü, Alzheimer Hastalığı, Hafif Kognitif Bozukluk