Hipertrofik Osteodistrofili Bir Köpekte Gözlenen Patolojik Bulgular


Karabina B., ÖZTÜRK GÜRGEN H. , Gülçubuk A.

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.88-89

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88-89

Abstract

PATHOLOGICAL FINDINGS ON A DOG WITH HYPERTROPHIC OSTEODYSTROPHY

Burcu Karabina1, Hazal O¨ztu¨rk Gu¨rgen1, Ahmet Gu¨lc¸ubuk1, Lu¨tfiye O¨ksu¨z2

It was aimed to present pathologic and microbiological findings of hypertrophic osteodystrophy detected in a young dog.

1Pathology Department, Veterinary Faculty, I·stanbul University-Cerrahpasa, Avcılar,

I·stanbul, Turkey

2Microbiology Department, Faculty of Medicine, I·stanbul University, Capa, I·stanbul, Turkey

A 6 month-old, Kangal Shepherd, female dog was brought to the

Pathology Department of Veterinary Medicine Faculty of Istanbul- Cerrahpasa University for

post mortem examination. Before the necropsy, radiography was used to view the condition of

the joints and bones, and then, a post mortem examination was performed. The significant

findings were the swelling in the joints and bones of extremities. For histopathological

examination, the tissue samples from each organ were fixed in 10% formaldehyde solution.

Besides that, the bones and joints were also decalcified after the fixation. Afterwards, tissue

samples were routinely proceeded, embedded in paraffin blocks. Paraffin sections at 5 μm

thickness were cut, stained using hematoxylin & eosin (H&E) and Mallory's triple staining, and

evaluated by light microscope.

Bone tissue samples collected for microbiological examination were incubated at 37°C in both anaerobic and aerobic mediums. Cultured mediums were evaluated at the end of their incubation periods. In post mortem examination, there was a significant periosteal ossification in the metaphyseal and diaphyseal regions of the entire extremities, ribs, mandibula and maxillary bones. Furthermore, severe edema, atrophy and necrosis were observed in the adjacent muscle tissues. Histopathologic examination revealed severe destruction of the trabeculae in the affected bones, increased fibrous connective tissue, marked fibrosis and ossification in the periosteal region. Diffuse severe periosteal proliferation was detected by radiographical examination. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Proteus mirabilis were identified by microbiological examination. As a result, the patient was diagnosed as hypertrophic osteodystrophy. It was thought that the infectious agents could play

a role in the development of the disease.

Keywords: Dog, Escherichia coli, hypertrophic osteodystrophy, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis.

HI·PERTROFI·K OSTEODI·STROFI·LI· BI·R KO¨PEKTE GO¨ZLENEN PATOLOJI·K

BULGULAR

Burcu Karabina1, Hazal O¨ztu¨rk Gu¨rgen1, Ahmet Gu¨lc¸ubuk1, Lu¨tfiye O¨ksu¨z2

1Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Faku¨ltesi, I·stanbul U¨niversitesi-Cerrahpas¸a, Avcılar

Kampu¨su¨, I·stanbul, Tu¨rkiye

2Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Faku¨ltesi, I·stanbul U¨niversitesi, C¸apa Kampu¨su¨, I·stanbul,

Tu¨rkiye

Mallory'nin u¨c¸lu¨ boyama teknigˆi

kullanılarak boyandı ve ıs¸ık mikroskobunda degˆerlendirildi. Mikrobiyolojik inceleme ic¸in

alınan kemik o¨rnekleri

88

Olguda bir ko¨pekte saptanan hipertrofik osteodistrofinin patolojik ve mikrobiyolojik bulgularının sunulması amac¸landı. Faku¨ltemiz Patoloji Anabilim Dalına nekropsi amacıyla getirilen 6 aylık, Kangal ırkı, dis¸i ko¨pegˆin makroskobik incelemesinde bu¨tu¨n ekstremite eklemlerinde s¸is¸likler saptandı. Nekropsi o¨ncesinde eklem ve kemiklerin durumunu tam tespit etmek amacıyla kadavranın ro¨ntgeni c¸ekildi ve sonrasında sistemik nekropsi prosedu¨ru¨ uygulandı. Nekropsi esnasında histopatolojik inceleme ic¸in alınan doku o¨rnekleri %10’luk formaldehit solu¨syonuna konuldu, ayrıca kemik ve eklem dokuları fiksasyon sonrasında dekalsifikasyon is¸lemlerinden gec¸irilerek parafin bloklara go¨mu¨ldu¨. Rotary mikrotomuyla 5 μm inceligˆinde alınan kesitler hematoksilen & eozin (H&E) ve

anaerobik ve aerobik besiyerlerinde 37°C’de inku¨be edildi. I·nku¨basyon su¨resi sonunda ekim yapılan besi yerleri degˆerlendirildi. Nekropside tu¨m ekstremite, kosta, mandibula ve maksilla kemiklerinin metafiz ve diafiz bo¨lgelerinde belirgin periosteal ossifikasyon go¨ru¨ldu¨. Bunun yanı sıra, koms¸u kas dokuda belirgin o¨dem, atrofi ve nekroz alanları izlendi. Histopatolojik incelemede etkilenen kemiklerdeki trabeku¨llerde ileri du¨zeyli yıkımlanma, fibro¨z bagˆ doku artıs¸ı, periosteal bo¨lgede belirgin fibrozis ve ossifikasyon tespit edildi. Bununla birlikte ileri du¨zeyli osteomiyelit go¨zlendi. Radyografik go¨ru¨ntu¨leme yaygın periosteal proliferasyon izlendi. Mikrobiyolojik inku¨basyon su¨resi sonunda ekim yapılan besiyerlerinde Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve Proteus mirabilis cinsi bakterilerin u¨redigˆi go¨zlenmis¸tir. Bu vakada izlenen makroskobik ve histopatolojik bulgular sonucunda hastaya hipertrofik osteodistrofi tes¸hisi konuldu. Hastalıgˆın olus¸masında enfeksiyo¨z etkenlerin rol oynadıgˆı du¨s¸u¨nu¨lmektedir.

Anahtar so¨zcu¨kler: Escherichia coli, hipertrofik osteodistrofi, Klebsiella pneumoniae, ko¨pek, Proteus mirabilis.