Tek Merkezli Anket Çalışması: Anestezi Asistanları Arasında Mesleki Değerlendirme


Bahadır G., Büget M. İ. , Sungur Z.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.78, sa.3, ss.62-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 78 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.18017/iuitfd.13056441.2015.78/3.62-66
  • Dergi Adı: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.62-66

Özet

Giriş: Anesteziyoloji kurum içinde farklı uygulama mekânları, çeşitli ekiplerle işbirliği gereksinimi, sıklıkla ivedi ve

doğru kararların alınmasını gerektiren özellikli bir branştır. Bu açıdan stres sıklıkla yaşanmaktadır. Yönetilemeyen

stresin anestezistler için dünya çapında bir sorun olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada eğitim sürecinde anestezi

asistanlarında mesleki tatmin ve stres nedenlerini araştırırken, “iyi” bir anestezistin sahip olması gereken nitelikleri

sıralamayı hedefledik.

Gereç ve yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, değerlendirme 17 soru içeren bir anket hazırlandı. Açık uçlu

sorularda işle ilgili başarı ve endişeyi sorgulamaya yönelikti. Sorunlara çözüm üretilmesi, “takım” hissine ilişkin

sorularda Likert skalalı olarak düzenlendi. Bu ankete İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji bölümünde çalışan tüm

asistanlar katıldı (13.11.2012).

Bulgular: Anket çalışmamıza 41 kişi katıldı. Katılımcıların 28’i (%68) 2 yılın üzerinde, 13’ü (%32) 2 yılın altındaydı.

Mesleki tatminde sırasıyla uygulama başarısı (%65), zor olguların yönetimi (%12), yoğun bakım çalışmaları (%10) dile

getirildi. Ekibin bir parçası olma hissi genellikle paylaşılıyordu (%55). İşle ilgili zorluk belirgin şekilde nöbet ertesi

çalışma (%43) olarak söylendi. Endişe kaynakları yetersizlik hissi (%17) ve gelecek kaygısı (%17) ile birlikte zor

entübasyon olguları (%14) yer aldı. İdeal anestezistin özellikleri soğukkanlılık (%18), pratiklik (% 16), mesleki bilgi

açısından yeterlilik (%15) olarak tanımlandı. Mesleki önceliklerde hasta güvenliği ve eğitim ilk sırayı paylaştı (% 35 ve

33).

Sonuç: Anestezistler çalışma koşulları itibariyle stres yaşamaktadır. Stresi yönetebilmek ve çözüm üretilebilmek için

nedenlerin belirlenmesi şarttır. Öte yandan, “İdeal” anestezist kavramının eğitim sürecinde hedeflerin belirlenmesinde

önemli gibi gözükmektedir. Yine anestezinin eğitiminde stres yönetiminin öğrenilmesi, stres ile başa çıkma yöntemleri

mutlaka yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anket; anestezi asistanları; stres 

Objective: Anesthesiology is a special branch which requires different practice places, necessity for collaboration with various teams and frequently taking fast and right decisions. In this respect, stress is frequently experienced. It has been reported that unmanaged stress has become a worldwide concern for the anesthesiologists. In this study, we aimed to investigate the reasons for anesthesiology residents’ professional satisfaction and stress during their training period and we have tried to identify the qualifications which a good anesthesiologist should have. Materials and methods: After obtaining the Ethical Committee’s approval, we prepared a survey containing 17 questions. Open ended questions aim to inquire the success and anxiety regarding the work. Finding solutions for problems has been made under “team" feeling related questions on the basis of Likert scale. All residents working at Anesthesiology and Intensive Care Department, Istanbul University Faculty of Medicine participated in this survey (13.11.2012). Results: 41 residents participated in our study. Seniority of 28 participants’ (68%) were over 2 years, while 13 of them (32%) were less than 2 years. In terms of professional satisfaction, success in practice (65%), management of difficult cases (12%), working in ICU (10%), were stipulated respectively. The participants generally shared the feeling of being a part of the team (%55). In terms of difficulty faced in the work, continuing working after a night shift has been clearly addressed (43%). Amongst the anxiety reasons, feeling of incapability (17%) and future concerns (17%) and difficult intubation cases (14%) were reported. Amongst the qualifications of an ideal anesthetist, calmness (18%), being practical (16%), adequacy in terms of professional knowledge (15%) were mentioned respectively. Patient safety and education took the first row in terms of professional priorities (35% and 33% respectively). Conclusion: Anesthetists face stress due to working conditions. It is required to identify the reasons in order to manage stress and create solutions. On the other hand, the term of "Ideal" anesthesiologist seems as an important point for determination of targets during the training period. Likewise, methods of coping with stress and learning the management of stress in the anesthesia practice, should be included during the training period. Keywords: Questionnaire; anesthesiology resident; stress