Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerindeki Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Deterjan Kirliliğinin 2012 Yaz Ve Kış Değerlerinin Karşılaştırılması


BALCIOĞLU E. B.

FABA- Fisheries and Aquatic Sciences/ Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.230-231

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230-231

Abstract

Objective: In this study, detergent pollution levels were investigated in the surface waters obtained from various regions of Marmara Sea including Istanbul Strait and Dardanelles.

 

   Method: Investigation of detergent concentration was determined according to measurement of chloroform including dissolved blue salt following the reaction of methylene blue and anionic surfactants (Anonymous, 1995). Absorbances of samples were measured using Shimadzu UV-1800 spektrophotometer at 652 nm wavelength. Water samples belonging to 2012 summer and winter seasons were studied as three parallels after obtained from 15 different stations.

 

   Results and Discussion: Detergent concentrations were at the range of 14,88 – 31,12 µg/L in winter and 30,63– 58,73  µg/L in summer. The highest concentration was found at Kadıköy station and the lowest value was found at Anadolu Feneri in both winter and summer seasons. This case is related to stations having higher concentrations are located at around of wastewater treatment plants and discharge points of Istanbul which was reported by Okuş et al., (2008). Generally pollution concentrations in summer are higher than winter results. Location of country houses at most stations and increase in these regions’ populations in summer season is considered as a factor of high concentrations in summer. Detergent values according to seasonal and stations are found as significant difference as a result of statistical analysis (Univariate analysis). Furthermore common effect of seasons and stations was found on detergent values.

Limit value of the surface-active substances reacting with methylene blue should not be posing permanent foam and this concentration should be at permitted value (≤ 0.3 mg / L) according to regulations on quality of swimming water entering into force on the day it is published in the Official Journal in 2006. For this study approximately values are 24,26 µg/L (0,024 mg/L) for winter and 45,06 µg/L (0,045 mg/L) for summer. These results are matched as II. Class water criteria according to use purpose of Marine and Coastal waters published in Official Journal in 2008. 

Amaç: Bu çalışmada İstanbul ve Çanakkale Boğazları da dahil olmak üzere Marmara Denizi’ nin farklı kıyılarından alınan yüzey suyu örneklerinde deterjan kirliliği seviyeleri araştırıldı.

     Metot: Deterjan miktarının belirlenmesi, metilen mavisinin anyonik yüzey aktif maddelerle reaksiyonu sonucu oluşan mavi renkli tuzun kloroformda çözülmesiyle spektrofotometrik olarak ölçümü metoduna göre yapıldı (Anonymous, 1995). Örneklerin absorbansları Shimadzu UV-1800 model spektrofotometre ile 652 nm’ de okundu. 2012 kış ve yaz mevsimine ait su örnekleri 15 farklı istasyondan alınarak 3 paralel halinde çalışıldı.

    Sonuçlar ve Tartışma: Deterjan konsantrasyonları kışın 14.88 – 31.12 µg/L, yazın ise 30,63– 58,73  µg/L arasında değişiklik göstermiştir. Kışın en düşük değer Anadolu Feneri istasyonunda, en yüksek değer ise Kadıköy istasyonunda çıkarken, yazın benzer olarak en düşük değer Anadolu Feneri istasyonunda, en yüksek değer ise Kadıköy istasyonunda bulundu. Bu durum özellikle deterjan konsantrasyonları yüksek bulunan istasyonların, bu bölgelerde Okuş ve diğ. (2008) tarafından belirtilen İstanbul ili atık su arıtma tesisleri ve atık su deşarjları noktalarına yakın olması ile, düşük konsantrasyonların bulunduğu istasyonların da yoğun yerleşim bölgelerinin uzağında olması ile ilişkilendirilmiştir. Genel olarak yaz mevsimine ait konsantrasyonlar kış mevsimine oranla daha yüksek bulundu. Yaz mevsimine ait kirlilik değerlerinin yüksek olmasına, istasyonlardan çoğunda yazlık bölgelerin bulunması ve yaz aylarında bu tür yerleşim yerlerinin nüfusunun artmasının etken olduğu düşünülmektedir. Yapılan istatistiki analiz (Univariate analysis) sonucunda deterjan değerleri mevsimlere ve istasyonlara göre farklılık göstermiş ve ayrıca sonuçlara göre mevsimlerin ve istasyonların deterjan değerleri üzerinde ortak etkisi tespit edilmiştir.

2006 tarihli 26048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosuna göre Metilen Mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeler sınır değeri kalıcı köpük oluşturmayacak seviyede (≤ 0,3 mg/L) olmalıdır. Bu çalışmada alınan su örneklerinde ortalama değer kış mevsimi için 24,26 µg/L (0,024 mg/L), yaz mevsimi içinse 45,06 µg/L (0,045 mg/L) sınır değerin altındadır. Bu sonuç ise 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Deniz ve Kıyı Suları Kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasında II. Sınıf Su kriterlerine uymaktadır.