Evaluation of perspective on gender inequality in Turkey using latent class analysis


Creative Commons License

DEVECİ E., YORULMAZ Ö.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi, vol.10, no.2, pp.130-144, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It is a problem that women and men are not seen as equal in education, working life and various social areas in social life. Traditions and customsplay an important role in shaping the unequal attitudes and behaviors that individuals are exposed to due to their gender. The fact that women and men have an equal right in all areas of social life is one of the components of the Human Development Index, which is an indicator of development. Many countries support gender equality through various policies. In various studies in the literature, it has been seen that economic growth and gender equality support each other. Gender equality not only has an impact on social development, but also has an impact on women's quality of life and even health. In this study, the effects of socio-economic and demographic factors, political views, religioisty and belief in democracy, which are known to be effective on individuals' perspectives on gender inequality, were examined. Based on the World Values Survey data, the evaluation made with the Latent Class Analysis showed that the opinions of the society about gender inequality can be examined in two different classes. The variables that affect the determination of these groups are the level of education, gender, political view and belief in democracy. However, it is seen that age, social status and level of religiosity are not important in determining these groups.
Toplumsal hayatta kadın ve erkeklerin eğitim, çalışma hayatı ve çeşitli sosyal alanlarda eşit olarak görülmemesi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları eşit olmayan tutum ve davranışların şekillenmesinde gelenek ve görenekler önemli rol oynar. Kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanında eşit söz sahibi olmaları bir gelişmişlik göstergesi olan İnsani Gelişmişlik İndeksi’nin de bileşenlerinden birini oluşturur. Birçok ülke çeşitli politikalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemektedir. Literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda ekonomik büyüme ve cinsiyet eşitliğinin birbirini desteklediği görülmüştür. Cinsiyet eşitliği sadece toplumsal gelişim üzerinde etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda kadınların yaşam kalitesi üzerinde de bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada,bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin, politik görüşlerinin, demokrasiye olan inançlarının ve dindarlık düzeylerinincinsiyet eşitsizliği kavramına bakış açıları üzerindeki etkilerideğerlendirilmiştir. Dünya Değerler Anket verisinden hareketle Gizli Sınıf Analizi ile yapılan değerlendirmede toplumun cinsiyet eşitsizliği hakkındaki düşüncelerinin genel olarak iki farklı sınıfta incelenebileceğini sonucuna ulaşılmıştır. Bu sınıfların belirleyiciliği üzerinde etkili olan değişkenler eğitim düzeyi, cinsiyet, politik görüş ve demokrasiye olan inanç düzeyidir. Bununla birlikte yaşın, sosyal statünün ve dindarlık düzeyinin bu grupların belirlenmesinde önemli olmadığı görülmüştür.