PEDİATRİK PENETRAN OKÜLER TRAVMALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE FİNAL GÖRME KESKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özbilen K. T., Aksu Ceylan N.

TOD 43. BAHAR SEMPOZYUMU, 22 - 23 May 2021, pp.85-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.85-87
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇPenetran göz yaralanması nedeniyle 3. basamak kliniğimizde opere edilen pediatrik olguların klinik özelliklerini ve final görme keskinliğini (FGK) etkileyebilecek faktörleri incelemek. YÖNTEM: Ocak 2010-Mart 2021 arasında, penetran göz yaralanması nedeniyle reperasyon yapılan 16 yaşından küçük olguların dosyaları geriye dönük tarandı. Oküler travma skorları (OTS) belirlendi, çoğu olguda RAPD değerlendirilemediğinden kullanılmadı. Preverbal dönemdeki çocuklarda görme keskinliği CSM (Central Steady Maintained) yöntemiyle belirlendi. Travma özellikleri, demografik veriler ve başvuru anındaki tüm oftalmolojik muayene bulguları, tedavileri ve bunların FGK ile ilişkileri değerlendirildi. BULGULAR: 93 olgunun(69 ♂) 93 gözü(56 sağ) çalışamaya alındı. Ort. yaş 7.5 ±4.1 (1-16) yıl, takip süresi 22.2±28 (3-111) aydı. Etiyolojide %44.1 ile en sık metalik ve organik olmayan cisimlerin olduğu görüldü, olguların %83’ünde açık glob yaralanması, %50 ‘sinde korneal (zon 1) yaralanma izlendi. Olguların OTS’ye göre dağılımı kategori 1’de %6.5, 2’de%39.8, 3’de %28, 4’de %19.4 ve 5’de %6.5 idi. Ort. GK 1.36±1.14 logMAR’dan 0.63±1.05’e yükseldi (p<0.001) ve olguların %67.2’si 20/40 ve daha iyi FGK’ye ulaştı. FGK’yi etkileyebilecek faktörler incelendiğinde en yüksek korelasyonun başvuru anındaki görme keskinliği ile olduğu görüldü (r=0.697), sırasıyla hipotoni (r=0.586), OTS kategorisi (r=0.537) takip etti. Ayrıca olguların yaşı, korneal kesi uzunluğu, skleral kesi uzunluğu, retina dekolmanın varlığı, retina bulgularının olması, lensin etkilenmesi ve uveal doku prolapsusu ile ilişkili olduğu izlendi. Ancak travma nedeni, lokalizasyonu, başvuru ve cerrahi zamanlaması, iris prolapsusu ve vitreus hemorajisi ile FGK arasında ilişki saptanmadı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Pediatrik penetran göz yaralanmalarında FGK’yi belirleyen en önemli faktör başvuru anındaki görme keskinliğidir. Preverbal dönemde vizyonun değerlendirilmesi CSM metoduyla yapılabilir ve RAPD değerlendirilmese bile OTS yüksek bir prediktif değer sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oküler travma skoru, Pediatrik oküler travma, Pediatrik penetran göz yaralanması