TURİZMDE İŞ STRESİNİN MESLEK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ VEALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜNÜN SINANMASI


Creative Commons License

Yılmaz A., Tanrıverdi H.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.3, sa.8, ss.218-249, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy)
  • Sayfa Sayıları: ss.218-249

Özet

Bu çalışmanın amacı işgörenlerin, İş Stresi (İS) ile Genel Meslek Algısı (GMA) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve Algılanan Örgütsel Desteğin (AÖD), İş Stresi ve Meslek Algısı arasında aracılık rolünün araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşçıların İş Stresi, Meslek Algısı ve Örgütsel Destek Algısı düzeyleri araştırılmıştır. Veriler 2014 yılında Alanya’da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarış- ması’na katılan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiş olup, bulgular bu ankete katılan 163 aşçı ile sınırlıdır. Anket verileri kolayda örneklem yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığın tespitinde Scheffe Post Hoc testi kullanılmıştır. Araş- tırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan aşçıların İş stresi düzeyi “orta”; örgütsel destek düzeyi “yüksek”; Genel Meslek Algısı düzeyi “yüksek”; Mesleğin Toplumsal İtibarına Yönelik Algı düzeyi “çok yüksek”; Mesleğe Yönelik Bireysel Algı düzeyi “yüksek” olarak saptanmıştır. Meslek Algısı düzeyinin, İş Stresi düzeyi ile negatif, Algılanan Örgütsel Destek düzeyi ile pozitif ilişkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. Algılanan Örgütsel Destek ile İş Stresi arasında negatif korelasyon ilişkisi bulunmakla birlikte, Algılanan Örgütsel Destek  değişkeninin, İş Stresi ile Meslek Algısı arasında aracılık rolü olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

The aim of this study is to investigate the relationship between job stress (JS) and general occupational perception (GOP) of the worker and the mediating role of Perceived Organizational Support (POS) between Job stress and Occupational Perception. For this purpose, the job stress, occupational perception and percieved organizational support levels of the cooks were investigated. The data were obtained through questionnaires from the chefs participating in the Golden Grab International Food Competition held in Alanya in 2014, and the findings are limited to the 163 cooks participating in this survey. Survey data were obtained by easy sampling. The data obtained in the study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 program. Descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were used when the data were evaluated. The t-test was used for comparison of quantitative data, the one-way ANOVA test was used for more than one group comparisons, and the Scheffe Post Hoc test was used to determine the difference. The relationship between the dependent and independent variables of the study was tested by Pearson correlation and the effect was tested by regression analysis. As a result, the level of Job stress of the participants in the study was "moderate"; The level of organizational support was "high"; The level of general occupational perception was "high"; The level of perception of Occupations social reputation was "too high"; The Level of Individual Perception for the Occupation was found to be "high". The findigs show that, the level of occupational perception was negatively correlated with the level of Work Stress and positively correlated with Perceived Organizational Support level. While there is a negative correlation between Perceived Organizational Support and Work Stress, it has been found that the Perceived Organizational Support variable has no mediating role between Work Stress and Occupational Perception.