Antibody Responses Against SARS-CoV-2 in COVID-19 and Serological Assays


Creative Commons License

Çakal B.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.394-400, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖABSTRACT Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic which

is the etiological agent of severe acute respiratory syndrome-associated

a coronavirus (SARS-CoV-2) has influenced the whole world with the

current and possible results. COVID-19 has very unique characteristic

of virological, clinical and immunological. Characterization and identification

of antibody responses against SARS-CoV-2 in patients with

COVID-19 is critical for understanding the dynamics of the outbreak

and to developed more effective interventions strategies. Some of gaps

about humoral immune responses to SARS-CoV-2. The first of these is

about life-span of B cell memory responses to SARS-CoV-2 infection.

It is expected that eligible B cell response to a virus prevents reinfection.

However, current evidence is pointed that effectiveness of prevent

against reinfection to antibody-mediated immunity after COVID-19 infection

is limited. Second else challenge is about to specificity and validation

of serological assay used to determine seroconversion and

measure antibody responses. In COVID-19, weak antibody responses

in some patients and the presence of cross-reactivity associated with

other CoVs may limit the reliability of serological experiments. Therefore,

there is an intense research effort to reveal kinetics, effectiveness

of antibody-mediated immunity and immunopathogenesis of anti-

SARS-CoV-2 antibodies with to develop specific and validated serological

tests. In this review, it is aimed to examination about kinetics of

anti-SARS-CoV-2 antibodies, effectiveness of antibody-mediated immunity

with also advances in serological diagnosis.

ÖZET Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin (severe

acute respiratory syndrome coronavirus-2; SARS-CoV-2) etiyolojik etkeni

olduğu koronavirüs hastalığı 2019 (coronavirus disease 2019;

COVID-19) pandemisi, mevcut ve olası sonuçları açısından tüm dünyayı

etkisi altına almıştır. COVID-19 oldukça özgün virolojik, klinik ve

immünolojik karakteristik özelliklere sahiptir. COVID-19 tanılı hastalarda

SARS-CoV-2’ye karşı antikor yanıtlarının karakterize edilmesi

ve tanımlanması, salgının dinamiklerinin anlaşılması ve daha etkin mücadele

stratejilerinin geliştirmesi için kritik önem taşımaktadır. SARSCoV-

2’ye karşı humoral immün yanıtlara ilişkin bazı belirsizlikler

mevcuttur. Bunlardan ilki SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı oluşan B

hücre bellek yanıtlarının süresi ile ilgilidir. Bir virüse yönelik uygun B

hücre yanıtlarının, reenfeksiyonlara karşı koruyucu olması beklenir.

Buna karşın mevcut veriler, COVID-19 enfeksiyonu sonrası antikor aracılı

bağışıklığın, reenfeksiyona karşı koruyucu etkinliğinin sınırlı olduğuna

işaret etmektedir. Bir diğer sorun ise serokonversiyonu belirlemek

ve antikor yanıtlarını ölçmek amacıyla kullanılan serolojik deneylerin

özgüllüğü ve validasyonu ile ilişkilidir. COVID-19’da hastaların bir kısmında

antikor yanıtlarının zayıf olması ve diğer CoV’ler ile ilişkili çapraz

reaktivitenin varlığı, serolojik deneylerin güvenirliliğini

sınırlandırabilmektedir. Bu nedenle anti-SARS-CoV-2 antikorlarının kinetiği,

antikor ilişkili immünitenin etkinliği ve immünopatogenezinin

anlaşılması ile spesifik ve valide serolojik testlerin geliştirilmesi hususunda

yoğun bir araştırma çabası mevcuttur. Bu derlemede anti-SARSCoV-

2 antikorlarının kinetiği, antikor aracılı immünitenin etkinliği ve

serolojik tanıya yönelik gelişmelerin irdelenmesi amaçlamıştır.