Koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma viskozitesi


Bilgili H., ÖZTÜRK KURT B. , ÖZDEMİR S., Yetkin E.

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), cilt.36, no.3, ss.362-367, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 36
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.362-367

Özet

Amaç. Koroner arter ektazisi (CAE) koroner arterlerdeki lokalize veya yaygın anevrizmatik
genişlemeler olarak tanımlanır. Plazma viskozitesi fibrinojen, immünoglobülinler ve lipoproteinler
gibi çeşitli makromoleküller tarafından belirlenir. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıklarda klasik
risk faktörleri, hemostatik bozukluklar ve enflamasyon etkilerini çeşitli açılardan yansıtabilir.
Çalışmada koroner arter hastalığında (KAH) risk faktörü olarak kabul edilen plazma
viskozitesinin, koroner arter ektazili hastalarda bir farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi
amaçladık. Yöntem. Çalışmaya rutin koroner anjiyografiler sırasında koroner arter ektazisi (24
hasta) ve koroner arter hastalığı (24 hasta) tespit edilen hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet,
diyabet varlığı, hipertansiyon, tütün içiciliği gibi kardiyovasküler risk faktörleri ve aldığı tedaviler
sorgulandı. Tüm hastaların plazma viskozite düzeyleri ölçüldü ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular. Plazma viskozitesi KAH’lı grupta 1,19 ± 0,70 mPa·s, KAE’li grupta 1,18 ± 0,80 mPa·s
olarak ölçüldü. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Sonuç.
Plazma viskozitesinin kardiyovasküler risk faktörü olmakla birlikte, KAE hastalığı
fizyopatolojisinde, nedensel bir rol oynamadığı söylenebilir. Fibrinojen seviyelerinde gruplar arası
değişiklik saptanmaması viskozite değerleri bulgularımızı desteklemektedir.
Aim. Coronary artery ectasia (CAE) is defined as localized or generalized aneurysmal dilatation of
the coronary arteries. Plasma viscosity is determined by various macromolecules, eg, fibrinogen,
immunoglobulins, and lipoproteins. It may therefore reflect several aspects involved in
cardiovascular diseases, including the effects of classic risk factors, hemostatic disturbances, and inflammation.In this study we aimed to observe plasma viscosity of the patients with coronary artery ectasy, which is a important risk factor in coronary artery disease (CAD). In our study, viscosity of the plasma has been calculated. Method. 24 coronary artery ectasy patients and 24 coronary artery disease patients have included the study. Age, sex, cardiovascular risk factors such as existence of hypertension, smoking history and previous medication have been investigated. Plasma viscosity of all patients have been measured. Results. Plasma viscosity of coronary artery disease patients group was measured as 1.19 ± 0.7 mPa·s, coronary artery ectasy patients group was measured as 1.18 ± 0.8 mPa·s. There was no statistically significant difference between two groups (p>0.05). Conclusion. However plasma viscosity is a good known cardiovascular risk factor, one can say it does not play causal role in coronary artery ectasy. As expected there is no diffrence on fibrinogen levels between the groups, this result supports our findings on the viscosity values.