Procedure of Concluding a Contract of the Administration


Akın Y. N., Düğer S.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.226-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Contracts of the administration, which are classified as administrative contracts and private law contracts of the administration, inspired by the principles and rules of private law. However, based on the distinction of public law-private law; a legal regime of contracts of the administration, differing from the regime of contracts concluded by private persons, has emerged. Because of the administrative law and financial law principles and rules, the regime of the contracts of the administration is autonomous. Contracting procedure of the administration is both a basis and a result of this autonomy. Contracting procedure of the administration also constitutes the common point of the administration's administrative and private law contracts. On the other hand, this procedure is the reason why the contracts of the administration differ from private law contracts. There is an intersection in terms of public service, public interest and public finance in all contracts of the administration. This intersection gives administrative nature to the process until the contract is concluded in all contracts of the administration. In addition, the administrative nature resulting from this intersection is the existence of a single contract concluding procedure in the contracts of the administration. In this context, public procurement principles such as openness, competition, competence and the most appropriate price constitute the principles and essences that apply to contracting procedure of the administration. 

İdarî sözleşmeler ve idarenin özel hukuk sözleşmeleri olarak tasnif edilen idarenin sözleşmeleri, özel hukuk ilke ve kurallarından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Ancak kamu hukuku-özel hukuk ayrımına dayalı olarak özel hukuk kişilerinin akdettiği sözleşme rejiminden farklı bir idarenin sözleşmeleri rejimi bulunmaktadır. Zira idare hukuku ve malî hukuk ilke ve kuralları sebebiyle, idarenin sözleşmelerinin rejimi özerk niteliklidir. Bu özerkliğin hem bir dayanağı hem de bir sonucu ise idarenin sözleşme akdetme usulüdür. İdarenin sözleşme akdetme usulü, idarenin idarî nitelikli ve özel hukuk sözleşmelerinin ortak noktasını oluşturmaktadır. Diğer yandan bu usul, idarenin sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmelerinden farklılığının sebebidir. İdarenin tüm sözleşmelerinde kamu hizmeti, kamu yararı ve kamu maliyesi boyutlarında bir kesişim olduğu tespit edilmiştir. Bu kesişim, idarenin tüm sözleşmelerinde, sözleşme akdedilene kadar olan sürece idarî nitelik kazandırmaktadır. Ayrıca bu kesişimden doğan idarî nitelik de idarenin sözleşmelerindeki tek bir sözleşme akdetme usulünün varlık gerekçesidir. Bu bağlamda açıklık, rekabet, yeterlik ve en uygun bedel gibi kamu ihale ilkeleri, idarenin sözleşme akdetme usulünde asgarî olarak geçerli olan ilke ve esasları oluşturmaktadır.