D vitamini eksikliğinin total tiroidektomi sonrası hipokalsemi riski üzerine etkisi


Gachayev F., Meriç S., İşcan A. Y. , Sormaz İ. C. , Şenyürek Y. , Terzioğlu T.

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99

Abstract

Amaç Serum D vitamini düzeyinin total tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemi üzerine etkisini araştırmak. Yöntem İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A Servisinde Ocak 2014 ve Eylül 2014 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 89 ardışık hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyat öncesi D vitamini (25-OH D vit) düzeylerine göre iki gruba ayrıldı. Ameliyat öncesi 25-OH D vitamini düzeyi 20 ng/ml ve altında olanlar Grup 1 (n = 63) ve 20 ng/ml’nin üzerinde olanlar Grup 2 (n = 26) olarak sınıflandırıldı. İki grup yaş, ameliyat öncesi ve sonrası düzeltilmiş kalsiyum ve parathormon (PTH) düzeylerine göre karşılaştırıldı. Bulgular Ortalama yaş 47.8 ±14.1 ve kadın / erkek oranı 70/19 (1/3.68) olarak bulundu. Demografik veriler açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p= 0.15, p= 0.4). 25-OH D vitamini düzeyi grup 1’de ortalama 11.1 ± 4 ng/ml, grup 2’de ise 30.6±10.4 ng/ml olarak bulundu. Grup 1’de ameliyat öncesi serum PTH düzeyi 58.4 ± 24.6 pg/ml, grup 2’de ise 45.9 ± 13.1 pg/ml olarak bulundu (p=0.01). Grup 1 ve 2 de ameliyat sonrası 1. gün PTH düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (31.9 ± 20.5 pg/ml vs 25.8 ± 14.4 pg/ml;p=0.7). Ameliyat sonrası düzeltilmiş kalsiyum değerleri grup 1’ de 8.5 ± 0.6 mg/dl, grup 2’de 8.7 ± 0.7 mg/dl olarak hesaplandı. İki grup arasında ameliyat sonrası kalsiyum değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p= 0.25). Sonuç Ameliyat öncesi D Vitamini eksikliğinin total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemi üzerine anlamlı etkisinin olmadığı izlenmiştir.