Uygulamalı Ekonometrik Araştırmaları


İSABETLİ İ., BEKTAŞ H.

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanlarının Örgütsel Bağlılığı ve İş Değiştirme Tercihleri, Güriş Selahattin, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.238-256, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Der Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.238-256
  • Editörler: Güriş Selahattin, Editör

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanında çalışan uzmanların örgütsel bağlılığını ve iş değiştirme tercihlerini ölçmektir. Son yıllarda işgücü devir oranının ve yetenek açığının yüksek gözlendiği bu sektörde mevcut işgücünün beklentilerini anlamak önem kazanmıştır. Bu bağlamda yaş, eğitim düzeyi gibi demografik sorularla beraber Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği ile Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeğinin kısa versiyonunun kullanıldığı bir soru formu tasarlanmıştır. Örnek büyüklüğü 143 olan veri kümesinden hareketle, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmış; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç faktör keşfedilmiştir. Ardından parametrik olmayan hipotez testlerinden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular; çalışanların çoğunluğunun genç ve işini severek yaptığını, kariyer imkanlarındaki çeşitliliğin iş tatmini için önemli bir unsur olduğunu göstermiştir. Ayrıca yaş ilerledikçe çalışanların örgütsel bağlılığının devam bağımlılığı şeklinde olduğu sonucu elde edilmiştir.