EXAMINING COMPLEMENTARY EDUCATION FUNCTION ON AÇIK RADYO


Tufan F.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.46, pp.107-119, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The story of distance education starting with letter has gained great acceleration with radio which canreach large mass. Especially, illiterate people were able to get involved into effective training process ow- ing to radio. Radio has further increased its significance because people can reach it easily and cheaply.Today, in the field of education, during the first years of radio which has functioned generally in thirdworld country, many countries have taken advantage of radio s learning-teaching function. The aim ofthis study is to reemphasize that radio as a mass media has learning-teaching function in accordancewith present conditions in distance education activities performing generally internet based in today.In this context, complementary education function of Açık Radyo which is single reference in its field interms of the diversity of the program content in Turkey has been questioned as a distance educationinstrument. Açık Radyo programs between on January 20February 2 2014 have been listened in detailand its program types have been recorded to coding form which is prepared by the method of contentanalysis. The reason of 15 days period sample is that some programs have got 15 days broadcast periodin Açık Radyo. Thus, all programs representing to Açık Radyo has included in research subject. A radiowhich has original program contents and is not thematic has also functioned as complementary educa- tion instrument within common-public education. Thus, the role of Açık Radyo as a distance educationinstrument has been revealed.
Uzaktan öğretimin mektupla başlayan serüveni, en büyük ivmeyi geniş kitlelere ulaşabilen radyonuntoplumsal yaşama dâhil olmasıyla birlikte kazanmıştır. Özellikle okuma yazma bilmeyen insanların etkineğitim sürecine dâhil olabilmeleri radyo ile mümkün hale gelebilmiştir. Radyoya ulaşmanın kolay ve ucuzolması radyonun toplumsal anlamda önemini daha da artırmıştır. Bugün eğitim alanında, çoğunlukla3. dünya ülkelerinde işlev gören radyonun ilk yıllarında, pek çok ülke radyonun öğrenim-öğretim işle- vinden faydalanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bugün çoğunlukla internet tabanlı gerçekleştirilen uzaktanöğretim faaliyetlerinde, radyonun da bir kitle iletişim aracı olarak öğrenim-öğretim işlevini günümüz ko- şullarına uygun biçimde yeniden vurgulamaktır. Bu kapsamda Türkiyede program içeriklerinin çeşitliliğibakımından özel yayıncılık alanında tek örnek olan Açık Radyonun, aynı zamanda bir uzaktan öğretimaracı olarak tamamlayıcı öğretim işlevi bu çalışmada sorgulandı. Açık Radyonun 20 Ocak 2 Şubat 2014tarihleri arasındaki programları detaylı biçimde dinlenerek, içerik çözümlemesi yöntemiyle hazırlanmışolan kodlama cetvellerine türlerine göre kategorize edilmiş programlar işlendi. Program türlerine refe- rans olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının YayınlardaProgram Türleri Kod Tanım ve Sınırlandırmaları kılavuzu dikkate alındı. 15 günlük yayın periyodununörnekleme dâhil edilmesinin sebebi, radyoda yayınlanan bazı programların periyotlarının 15 günde birolması nedeniyledir. Bu şekilde, Açık Radyoyu temsil edebilecek tüm programlar araştırma konusunadâhil edildi. Tematik olmayan, özgün program içeriklerine sahip bir radyo, yaygın öğretim kapsamındatamamlayıcı öğretim işlevi de görmektedir. Böylece, bir uzaktan öğretim aracı olarak Açık Radyonun rolüortaya konmuştur.