Kronik Maraş Otu Kullanan Hastada Gözlenen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu


Anaklı İ.

TARK 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018, pp.329

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.329
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hastaneye Akut Böbrek Yetmezliği (ABY) tablosunda başvuran hastalarda ayırıcı tanı beklenilenden zor olabilir. Bu olguda ABY ile acil servise başvuran kronik maraş otu kullanıcısı genç hastada KBY zemininde gelişen ABY sunulmuştur. OLGU: Acil servise solunum sıkıntısı ve karın ağrısı ile başvuran 28 yaşında erkek hastanın SS:40/dk, TA:180/100 mmHg ve ajite olduğu, maske ile 6 L dk-1 O2 altındaki kan gazında pH:7.22, pCO2:27 mmHg, pO2:36 mmHg, Lac:1.3mmolL-1, HCO3:11meqL-1, BE:-15 mmolL-1 olarak görülüyor. Yoğun bakıma alındıktan sonra 3 Ldk-1 maske oksijen altında SpO2: %50 olan hasta orotrakeal entübe edildi. Madde kullanımı açısından yapılan sorgulamada hastanın kronik maraş otu (Nicotiana Rustica linn ) kullanıcısı olduğu ve acil servise başvurmadan önce de maraş otu çiğnediği tespit edildi. Üre: 381 mgdl-1, Kreatinin: 25.12 mg dl-1, Sodyum:126 mmolL-1, Kalsiyum:3.9 mmolL-1, Potasyum: 5.5 mmolL-1 ve anürik olan hastaya akut böbrek yetmezliği düşünülerek CVVHDF başlandı. Akciğer grafisinde ve tomografisinde bilateral infitrasyonlar izlendi(Resim 1-2).Renal ultrason yapıldı ve parankim ekojenitesinda artış tespit edildi. Ekokardiyografide EF % 60, perikardiyal efüzyon tespit edildi.Takibinin 6. saatinde Üre:272 mgdl-1 Kreatinin:16.89 mgdl-1 değerlerine geriledi. SIMV-P modda FİO2:0.4, pH:7.34, pO2:58 mmHg, pCO2:35 mmHg, BE:-5mmolL-1 olarak gözlendi. Takibinin 3. gününde Üre:29 mg dl-1, Kreatinin: 2.07 mgdl-1 değerlerine geriledi(Tablo 1). Ancak anüride olması üzerine nefroloji kliniği ile konsülte edildi ve KBY zemininde gelişen ABY tanısı kondu.Yoğun bakım yatışının 7. gününde hasta ekstübe edildi.Rutin diyaliz progamına alınmak üzere dış merkeze sevk edildi. Tartışma ve SONUÇ: KBY daha çok komorbid hastalıkları olan yaşlı popülasyonda ortaya çıkmakla birlikte genç hastalarda da ABY tablosunda ilk başvuru ile tespit edilebilir. Tütün ürünlerinin kronik böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırdığı da gösterilmiştir. Genç erişkinlerde ABY tablosu gözlenmesi halinde KBY zemininde ABY tablosu olabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca maraş otu kullanımında da KBY gelişme riski olabileceği ve ABY’ye zemin hazırlayabileceği unutulmamalıdır.