PLİYO-KUVATERNER YAŞLI YOLDERE FORMASYONUNUN SEDİMENTOLOJİK ÖZELLİKLERİ (NARMAN, KUZEYDOĞU TÜRKİYE)


ÇELİK Y.

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı, Sakarya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018, ss.15-16

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.15-16

Özet

Pliyo-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu Alüvyal yelpaze istifi özellikle Kuzeydoğu Anadolu, Narman, Erzurum bölgesinde geniş alanlar kapsar. Kaba taneli, yatay kırmızı tabakalı ve jips içerikli Yoldere Formasyonu kurak bölgelerde ve tektonik olarak aktif rejimde gelişmiştir.
150 metre kalınlığı aşan Plio-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu uyumsuz olarak temel kayaçları üzerlemektedir. Plio-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, kırmızı çamurtaşı ve jips den oluşur.
Bu çalışmada Yoldere Formasyonu esas olarak su akışının aktif alanları, kütle akış yatakları ve moloz akması, akışkanlı akma ve elek çökellerinden oluşmaktadır. Yoldere Formasyonu iç alüvyal yelpaze, orta alüvyal yelpaze ve uzak yelpaze birikintileri ile karakterize olmakla birlikte alüvyon düzlükleri de vardır. İç alüvyal yelpaze çökelleri masif, matriks destekli bloklu çakıl ve masif veya kaba tabakalı çakıl fasiyeslerinden oluşmaktadır. Orta yelpaze çökelleri, matriks destekli çakıltaşı, tane destekli çakıltaşı,
teknemsi çapraz tabakalı kumtaşı ve yatay tabakalı kumtaşı fasiyesleri ile temsil edilen örgülü kanallardan oluşur. Kalişli düzeyler içeren kırmızı çamurtaşları ve ince taneli kumtaşı fasiyesi, dış yelpaze fasiyes topluluğunu karakterize eder.
Karbonat nodüllü kırmızı çamurtaşı ve merceksel gövdeli jips fasiyesi alüvyal düzlük ve bataklık çökellerini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Narman, Yoldere Formasyonu, Alüvyal yelpaze, fasiyes, sedimantoloji

Plio-Quaternary aged Yoldere Formation alluvial fan sequence extensively covers norteastern Turkey, specially in the area around Narman, Erzurum region. The coarse grained, horizontal red beds and gypsum-bearing Yoldere Formation developed in arid regions and in tectonically active regime.
The Plio-Quaternary aged Yoldere Formation with more than 150 m thickness rests unconformably on the basement rocks and includes lignite beds. The Plio-Quaternary aged Yoldere Formation is composed of conglomerate, sandstone, red mudstone and gypsum.
In this study Yoldere Formation consist of primarily through the active areas of water flow, mass flow deposits and debris flows, fluidized flow and sieve deposits. Yoldere Formation is characterized by inner alluvial fan, middle alluvial fan and distal fan deposits, but there are also alluvial plain deposits. Inner alluvial fan deposits is composed of massive, matrix supported gravel and massive or crudely bedded
gravel facies. Middle fan deposits is composed of matrix supported conglomerate, clast supported conglomerate, trough crossbedded sandstone and horizontal stratified sandstone facies characterizing braided channels. Distal alluvial fan deposits consist of fine grained sandstone and caliche bearing red mudstone facies.
Carbonate nodules bearing red mudstone and lenticular body gypsum-bearing facies is composed of alluvial plain deposits and swamp deposits.
Keywords: Sedimentology, alluvial fan, facies, Yoldere Formation, Narman