The Djāhiliyya and Prophet Mohammad Period’s Reflections of Pre-marriage Applications in Islamic Family Law


Türkmen E. K.

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.35, pp.305-330, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.305-330

Abstract

Marriage and divorce, which is one of the important turning points. of human life, is the subject of research in many areas in terms of reflecting religious, legal and economic understanding of societies. The subject of this study is the reflection of the marriage and divorce during the period of Jahiliyya where the Qur’an was abolished and Arab culture was dominant. The Qur’an was reduced to a certain society with its. own customs, İn a certain period. The Qur’an conveyed its. message through a prophet who took into account the cultural, religious and religious structures of the first society and who knew their languages, customs and lives. Therefore, most of the provisions in Islam have direct or indirect effects. of that period. Our aim is to examine this effect in the context of family law. As a result, knowing the family structure of that period will give the perspective of the Prophet and his friends to be able to look at the practices of “the day” and “the place” where “not today” began. From this point of view, it is aimed to investigate the effect of the environment in the provisions of Islam and examine the effects. of the customs of the period of ignorance to Islamic Family Law. 

 İnsan hayatının önemli dönüm noktalarından olan evlenme ve boşama hadiseleri, toplumların dinî, hukukî ve ekonomik anlayışlarını yansıtması bakımından pek çok alanda araştırma konusu olmaktadır. Bu çalışmanın konusu, Kur’an’ın indirildiği ve daha çok Arap kültürünün hâkim olduğu Cahiliye dönemindeki evlenmelerin İslam aile hukukuna yansımalarıdır. Kur’an, belli bir dönemde kendi örf ve adetleri olan belli bir topluma indirilmiştir. Kur’an ilk muhatap olunan toplumun kültürel, ictimaî ve dinî yapılarının dikkate alındığı ve onların dillerini, adetlerini, yaşayışları çok iyi bilen bir peygamber aracılığıyla mesajını iletmiştir. Dolayısıyla İslam’daki hükümlerin pek çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak o dönemin etkileri görülmektedir. Amacımız, bu etkiyi aile hukuku özelinde incelemektir. Neticede o dönemin aile yapısını bilmek, Hz. Peygamber ve sahabenin uygulamalarına “bugünden” değil “başladığı günden ve yerden” bakabilmeyi sağlayacak bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu düşünceden hareketle, İslam’ın ortaya koyduğu hükümlerde indiği ortamın etkisini araştırmak ve İslam Aile Hukukuna Cahiliye dönemi adetlerinin etkisini incelemek hedeflenmiştir.