Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi


Creative Commons License

KÖSE BİBER S. , Altun E.

II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.1204-1212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1204-1212

Abstract

In the research, our goal is to carry out the learning activities of the students independent of space and time, and complete education units from concrete to abstract, known to unknown, simple to complex, according to their own speed and level, by providing a supplementary special education to the students whom are subject to mainstreaming, over web. The goal of this research is also to introduce the effect of web supported education on the academic success on science and technology lessons and the attitude of the 7th grade elementary education students that are subject to mainstreaming education, against computer and science. The workgroup of the research consists of 22 7th grade students that are having mainstreaming education in an elementary school in Konak Province of İzmir. In this research semi-experimental experiment pattern with pretest-posttest control groups has been used. Students in the experimental group were given web supported education as supplementary special education, and Q&A and plain narration methods of the traditional education were used to teach the students in the control group. At the result of the research it has shown that providing a supplementary special education on the web has a meaningful effect on students’ academic success on science and their attitude against computer and science.

Keywords: Mainstreaming, science, web supported education, success, attitude

Bu araştırmada, genel eğitim sınıfında bulunan kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilerin web ortamında özel bir eğitim desteği almaları sağlanarak, öğrencilerin öğrenme etkinliklerini, zaman ve mekândan bağımsız olarak ve eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru olacak şekilde, kendi hız ve düzeylerine göre gerçekleştirmeleri; aynı şekilde web destekli öğrenme uygulamasının, kaynaştırma eğitimindeki İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin, fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları, bilgisayara ve fen bilgisine yönelik tutumları üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir’in Konak İlçesine bağlı bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alan 22 tane 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada yarı deneysel öntest-sontest kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney grubunda bulunan öğrencilere araştırmanın uygulama süresi boyunca özel eğitim desteği olarak web destekli öğrenme yöntemi uygulanmış, kontrol grubu öğrencilerine ise bu süre boyunca geleneksel öğretim yöntemlerinden soru-cevap yöntemi ve düz anlatım yöntemi kullanılarak öğretim yapılmıştır. Araştırma sonucunda özel eğitim desteğinin web destekli ortamda sağlanmasının öğrencilerin akademik başarıları, fene ve bilgisayara yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, fen, web destekli öğretim, başarı, tutum