СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАКЕДОНСКИХ, РУССКИХ И ТУРЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ


Creative Commons License

Şengüder Z.

XLIX МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕЦИЈА НА LV ЛЕТНА ШКОЛА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Ohrid, Macedonia, 4 - 05 September 2022, pp.249-262

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ohrid
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.249-262
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Апстракт: Во современиот свет сѐ повеќе внимание се посветува на проблемите на развојот на јазикот како средство за човечка комуникација и како огледало на националната култура на родените говорители на овој јазик. Поговорките заземаат важно место во сите јазици. Тие ја покажуваат не само живописноста и експресивноста на усниот говор на луѓето, туку и нивната мудрост, практична филозофија и историска меморија.

Темата на овој труд е „Компаративна анализа на најупотребуваните руски, македонски и турски поговорки“, која се врши од аспект на изучување на македонскиот и рускиот јазик како странски јазици  од страна на турските студенти - филолози.

Целта на овој труд е да се направи компаративна анализа на најкористените руски, македонски и турски поговорки со цел да се согледаат карактеристиките на одразот на културата и духовните вредности на рускиот, македонскиот и турскиот народ, што е неопходно, при учењето странски јазик.

Цели на истражувањето претставуваат: пронаоѓање и проучување литература и поговорки; анализа на руските, македонските и турските поговорки за да се откријат јазичните и културните специфики кои ги содржат и и споредба на најпопуларните поговорки кај овие три народи, за да се идентификува што им е заедничко и што придонесува за нивно подобро меѓусебно разбрање и зближување.

Методот на истражување е методот на преглед на литература, теоретска и практична анализа на поговорките на изворниот јазик и анализа на соодветната културна компонента содржана во нив.

Релевантноста на оваа студија се должи, од една страна, на развојот на компаративната фразеологија (во трудот предмет на истражување се поговорките кои припаѓаат на различни системски јазици), а од друга страна, недостатокот на лингвокултуролошка анализа на руските поговорки во споредба со турскиот и македонскиот јазик.

Оваа тема повеќе стана актуелна во периодот на пандемија, кога проблемот со лингвистичкото и културолошкото образование на странските студенти стана особено акутен. На крајот на краиштата, поговорките се јазичен материјал што го зголемува интересот на учениците за странски јазик, ја развива нивната лингвистичка интуиција и ги формира вештините за размислување во лингвистичка смисла.

 

Клучни зборови: поговорки, компаративна фразеологија, лингвокултуролошка анализа, споредбена анализа, странски јазици.