Akciğer adenokanserli bir olguda hipofiz kitlesi: Metastaz veya adenom


Creative Commons License

Mutlu Ü., Soyluk Selçukbiricik Ö., Aras Y., Yarman E. S.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.430-431

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.430-431
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AKCIĞER ADENOKANSERLI BIR OLGUDA HIPOFIZ KITLESI:

METASTAZ VEYA ADENOM?

ÜMMÜ MUTLU1, ÖZLEM SOYLUK SELÇUKBİRİCİK1, YAVUZ ARAS2, SEMA YARMAN1

1. İSTANBULTIPFAKÜLTESİ,İÇHASTALIKLARIANABİLİMDALI,ENDOKRİNOLOJİVEMETABOLİZMAHASTALIKLARI 2. İSTANBULTIPFAKÜLTESİ,BEYİNVESİNİRCERRAHİSİANABİLİMDALI,İSTANBUL

Amaç: Hipofize metastaz insidansı %0,4-28,1’dir. Onkolojik hastalarda başlıca morbidite ve mortalite nedenidir. Me- tastaz ile adenomun ayırıcı tanısı, klinik gidişat, hormonal tetkikler ve kitlenin görüntüleme özelliklerine dayanmak- tadır. Ancak bazen kesin tanıda histolojik verifikasyon gerekmektedir. Sunulacak olgu hipofiz kitlesi olan akciğer kanseridir.

Olgu: 68 yaşında erkek hastanın bir yıl önce sol omuz ve göğüs sol tarafında ağrı şikayetiyle yapılan tetkiklerinde sol apekste 6 cm kitle saptanmış ve biyopsi sonucu adenokarsinom olarak gelmiş. PET-BT/Kranial MR’larında hipofizde saptanan 2 cm’lik kitlenin metastaz olabileceği düşünülmüş. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası akciğer kitlesinde regresyon saptanan hastanın. Kranial MR görüntülemesinde infidibulumda kalınlaşmanın izlendiği ve sfenoid sinüse uzanan,optik kiazmaya bası yapan kitlenin (24x16 mm) makroadenom olabileceğinin belirtilmesi üzerine hasta me- tastaz/makroadenom ön tanısı ile hipofiz polikliniğimize yönlendirilmiştir.

Herhangi bir yakınması olmayan hastanın fizik muayenesinde aşırı hormon salınımına ait fenotipik özellikler sap- tanmadı. Üst dudakta 4 yıl önce bazal hücreli karsinom nedeniyle operasyon skarı mevcuttu. TA:120/70 mmHg ve NDS: 80/ritmik. Ön hipofiz hormonlarında yetersizlik saptanmadı. PRL: 13ng/dL, LH:7.8 IU/mL, FSH:41 mIU/mL, Testosteron: 2.67ng/dL, Kortizon: 17 μg/dL, TSH: 1.7 μIU/L, fT4: 16 pmol/L, 1 mg oDST ile kortizolü baskılandı. Gör- me alan defekti saptanmadı. Onkolojik hastalığı stabil seyreden hastanın hipofiz kitlesinin kemoterapiye cevapsızlığı, gonadotropinlerinin yüksekliği ve radyolojik görüntü özellikleri adenom düşündürdüğü için operasyon önerildi. İm- munohistopatolojik tetkiki FSH pozitif boyanan makroadenom olarak sonuçlandı. Postoperatif dönem sorunsuzdu.

Sonuç: Primer malignitesi bilinen olgularda saptanan hipofiz kitlesi uzak metastaz olarak kabul edilmeden önce ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Verilecek karar sürviyi etkileyebileceğinden arada kalınan vakalarda histo- patolojik tanı için mutlaka cerrahi girişim düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hipofizde kitle, gonadotropinoma