TTF-1 NEGATIF/P40 NEGATIF KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KARSINOMLARINDA D-PAS HISTOKIMYASININ ALT TIPLENDIRMEDE TANIYA KATKISI


Vurallı Bakkaloğlu D., Özdemir H., Büyük M., Yılmazbayhan D., Özlük M. Y.

30. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2021, vol.5, pp.82

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 5
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında, adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinoma özgü immunohistokimyasal belirteçler yaygın olarak kullanılmaktadır. Adenokarsinomlar içerisinde immunhistokimyasal olarak adenoid belirteçler ile negatif, müsin boyalarıyla pozitif bir alt grup bulunmaktadır. Çalışmamızda D-PAS histokimyasının adenokarsinomları belirlemedeki rolü araştırıldı.

Yöntem: 2011-2020 yılları arasında birimimizde incelenmiş, 2298 hastaya ait akciğer sitoloji, biyopsi ve rezeksiyondan oluşan 2611 materyal çalışmaya dahil edildi. Histopatolojik tanılar ve uygulanan ek immunhistokimyasal ve histokimyasal incelemeler patoloji raporları üzerinden retrospektif olarak dökümante edildi. Biyoistatistiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 programı kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62,8±9,7 olup, 1856’sı (%80,8) erkekti. 1000 sitoloji, 918 biyopsi ve 693 rezeksiyon materyali mevcuttu. Tanıların 1158’i (%44,4) adenokarsinom ve 1099’u (%42,1) skuamöz hücreli karsinomdan oluşmaktaydı. Toplam 1009 materyalde salt morfolojik incelemeyle alt tiplendirme yapılabildi. İmmunhistokimya uygulanan 1505 materyalden 550’sinde skuamöz komponent, 689’inde adenoid komponent saptandı. TTF-1 pozitifliği 667’sinde bulundu. TTF-1 negatif olan nonskuamöz 373 vakanın Napsin-A ile 22’sinde, D-PAS ile 75’inde pozitiflik görüldü. Tiplendirilemeyen nonskuamöz 133 vakanın %56,4’ünde D-PAS ile adenokarsinom tanısına ulaşıldı.

Sonuç: Hedefe yönelik tedavi seçeneğinin belirlenmesinde küçük hücreli dışı akciğer kanserinde histopatolojik alt tiplendirme önemlidir. İmmunhistokimyasal olarak tiplendirilemeyen olguların yarısında D-PAS ile adenokarsinom tanısına ulaşmak mümkündür. Adenokarsinom tanısında D-PAS histokimyasal incelemesinin Napsin-A antikoruna üstün olduğu gösterildi. Biyopsi materyali yeterli dokularda ve rezeksiyonlarda tiplendirme amaçlı panele D-PAS’ın eklenmesinin doğru tanı oranını arttırdığı görüldü.

Anahtar Sözcükler: Akciğer karsinomları, adenokarsinom, müsin, D-PAS, küçük hücreli dışı karsinom, histokimya