An Overview on Baroque Harpsichord Technique and Classical Period Piano Technique


Creative Commons License

Özyazıcı F.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, pp.132-144, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The harpsichord, one of the favorite instruments of the Baroque Period, started to lose its attractiveness gradually by the composers after the Baroque Period, and it was classified as a period instrument only with the production of the piano and the sound colors, nuances and bright timbre it offered to the performance artists. Of course, playing with the piano from an educational point of view shows differences in terms of notation and hand technique. The mentioned differences also show diversity in terms of musicality in piano and harpsichord education, which are both instruments in terms of education today.Considering the educational difference that emerged as a result of the fact that the repertoire of the harpsichord is different from the piano, the repertoire in the piano started after the Baroque Period and the harpsichord lost its attractiveness by the composers, the data obtained were collected, and in the light of the collected data, it was desired to reveal the educational differences of both instruments. Information about the educational process arising from the differences between the two instruments is also given. The difficulties in the educational processes of the piano and harpsichord, the differences between the unique postures of the instruments, hand positions, notations and educational achievements of musicality were discussed, and it was desired to be interpreted with the help of resources with a general point of view

Barok Dönem’in gözde çalgılarından biri olan klavsen, Barok Dönem sonrasında besteciler tarafından çekiciliğini yavaş yavaş yitirmeye başlamış, piyanonun üretilmesi ve performans sanatçılarına sunduğu ses renkleri, nüans yapabilmesi ve parlak tınısı ile birlikte sadece dönemsel bir çalgı olarak sınıflandırılmıştır. Elbette günümüze kadar gelmesi ile birlikte eğitimsel açıdan piyano ile çalış, notasyon ve el tekniği açısından farklılıklar göstermektedir. Bahsedilen farklılıklar da günümüzde eğitim açısından her iki çalgı olan piyano ve klavsen eğitimlerinde müzikalite yönünde çeşitlilik göstermektedir. Klavsenin eser repertuvarının piyanodan farklı oluşu, piyanodaki repertuvarın Barok Dönem sonrasında başlaması ve klavsenin besteciler tarafından çekiciliğini yitirmesi sonucunda ortaya çıkan eğitimsel farklılık göz önüne alınarak elde edilen veriler toplanmış, toplanan veriler ışığında her iki çalgının da eğitimsel farklılıkları ortaya çıkarılmak istenmiştir. İki çalgı arasındaki farklılıklardan doğan eğitim süreci hakkında da bilgiler verilmiştir. Piyano ve klavsenin eğitim süreçleri yönündeki zorluklar, çalgıların kendilerine özgü duruş postürleri, el pozisyonları, notasyonları ve eğitimsel açıdan müzikalite kazanımları arasındaki farklılıklar ele alınarak genel bir bakış açısı ile kaynaklar yardımı ile yorumlanmak istenmiştir.