The Legal Dimension of the Climate Migration Matter


Creative Commons License

Külüşlü E.

Public and private international law bulletin, vol.40, no.2, pp.1185-1207, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/ppil.2020.40.2.0088
  • Title of Journal : Public and private international law bulletin
  • Page Numbers: pp.1185-1207

Abstract

The matter of climate migration, which arises as a result of long-term environmental degradation triggered by climate change and natural and man-made disasters, requires a global struggle due to its negative effects. Carrying out a largescale struggle against the matter of climate migration, which is mainly addressed within the framework of its economic, social, political and cultural effects, necessitates the examination of the problem, especially with its legal dimension, as well as other aspects. Determining the legal dimension of the climate migration matter, primarily requires addressing the concrete characteristics of the issue; correspondingly, we aim to introduce the factors causing climate migration and the negative consequences of climate migration within the scope of our study. In line with this stated goal, disasters caused by climate change that occur in various regions of the world and trigger migration movements will be exemplified and how climate migration is addressed in legal regulations for preventing climate change will be determined. Subsequent to introducing the climate migration matter within the framework of its concrete characteristics, the sources of international protection law in force will be examined in order to determine the legal dimension of the struggle to be conducted. The national and international legal regulations considered within the scope of our study, provides no protection opportunity for climate migrants; more clearly, the international community remains unresponsive to the climate migration matter. This unresponsive attitude of the states and the international community regarding the matter of climate migration, requires creation of awareness on the matter of climate migration and establishment of international regulations that will serve the legal struggle to be carried out within this framework. Within the scope of our study, suggestions are made regarding the form of the legal struggle to be carried out against the climate migration matter that threatens the future of humanity; in this framework, it is stated that an international agreement that will serve to provide legal protection to climate migrants should be signed and, through the said agreement, the obligations of states regarding the climate migration matter should be determined and international organisations that will provide coordination and supervision regarding protection of climate migrants should be established.

İklim değişikliğinin tetiklediği uzun vadeli çevresel bozulmalar ile doğal ve insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkan iklim göçmenliği sorunu, yarattığı olumsuz etkiler itibariyle küresel ölçekte bir mücadelenin yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Ağırlıkla ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel etkileri çerçevesinde ele alınan iklim göçmenliği sorununa karşı ciddi bir mücadelenin yürütülmesi; sorunun diğer yönlerinin yanı sıra özellikle hukuki boyutuyla da incelenmesini gerektirmektedir. İklim göçmenliği sorununun hukuki boyutunun tespiti öncelikle meselenin somut özelliklerinin ele alınmasını gerektirmekte, buna bağlı olarak iklim göçmenliğine neden olan etkenler ve iklim göçmenliğinin doğurduğu olumsuz sonuçların çalışmamız kapsamında tanıtılması hedeflenmektedir. Belirtilen bu hedef doğrultusunda, dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleşen ve göç hareketlerini tetikleyen iklim değişikliği kaynaklı afetler örneklendirilecek ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik hukuki düzenlemelerde iklim göçmenliğinin ne şekilde ele alındığı ortaya konulacaktır. İklim göçmenliği sorununun somut özellikleri çerçevesinde tanıtılmasının ardından; yürütülecek mücadelenin hukuki boyutunun tespiti adına, yürürlükte bulunan uluslararası koruma hukuku kaynakları incelenecektir. Çalışmamız kapsamında ele alınan ulusal ve uluslararası nitelikteki hukuki düzenlemelerde iklim göçmenlerine yönelik herhangi bir koruma imkânı tanınmamakta, daha açık bir ifadeyle, uluslararası kamuoyu tarafından iklim göçmenliği sorununa karşı kayıtsız kalınmaktadır. Devletlerin ve uluslararası kamuoyunun iklim göçmenliği sorununa ilişkin bu kayıtsız tutumu, iklim göçmenliği sorununa yönelik farkındalık yaratılmasını ve bu çerçevede yürütülmesi gereken hukuki mücadeleye hizmet edecek uluslararası nitelikte düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmamız kapsamında, insanlığın geleceğini tehdit eden iklim göçmenliği sorununa karşı yürütülecek hukuki mücadelenin şekline ilişkin önerilerde bulunulmakta; öncelikle iklim göçmenlerine hukuki koruma sağlanmasına hizmet edecek bir uluslararası anlaşmanın yapılması ve yapılacak bu anlaşma vasıtasıyla devletlerin iklim göçmenliği sorununa ilişkin yükümlülüklerinin belirlenmesi ile iklim göçmenlerinin korunmasına ilişkin koordinasyon ve denetimi sağlayacak uluslararası kuruluşların oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir.