BOARD INDEPENDENCE AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY: AN EVIDENCE ON BIST 100


Creative Commons License

Sarı E. S., Otluoğlu E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.99-116, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The communique issued by Capital Markets Board of Turkey
(CPM) in 2011 requires the attendance of independent board members
of public companies. This study examines the relationship between the
presence of independent board member and financial performance.
The sample of the study consists of the companies listed on Borsa
Istanbul (BIST) 100 Index. The relationship between the board
independence and accounting based, market based and cash based
financial performance indicators is examined. The result of regression
analysis indicates that the board independence affects Tobin’s Q
positively and ROE and Cash Flow negatively. This study implicates that
the presence of independent board member has caused an increase in
market based financial performance of companies.

SPK’nın 2011 yılında yayınladığı tebliğ ile halka açık şirketlerin
yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurması zorunlu hale
gelmiştir. Bu çalışma, yönetim kurullarında bağımsız üye bulunmasının
finansal performans üzerindeki etkisini arştırmaktadır. Çalışmanın
örneklemini BİST100 Endeksi’nde yer alan şirketler oluşturmaktadır.
Çalışmada yönetim kurulu bağımsızlığı ile muhasebe temelli, piyasa
temelli ve nakit temelli finansal performans ölçütleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Uygulanan regresyon analizinin sonuçlarına göre
yönetim kurulu bağımsızlığının, Tobin’in q oranı üzerine olumlu yönde,
özsermaye kârlılığı ve nakit akışları üzerinde olumsuz yönde etkisi
olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma yönetim kurullarında bağımsız üye
bulunmasının piyasa temelli finansal performans ölçütleri üzerinde bir
artış meydana getirdiğini göstermiştir.