Sarkoidozlu hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarındaki inflamatuvar hücrelerin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi.


KAYA DAĞISTANLI F. , TUNÇDEMİR M. , Kaner G., Yılmaz N., Kılınç G., YILMAZER S.

Turkiye Klinikleri Tıp Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.652-658, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 32
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Tıp Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.652-658

Özet

Amaç: Sarkoidoz patogenezi iyi bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Olguların %50'sinde akciğer tutulumu görülür. Pulmoner sarkoidozla birlikte görülen kontrolsüz T hücresi proliferasyonu ve zararlı kimyasal mediyatörlerin salınması gibi patolojik olaylar immünolojik mekanizmalar ile açıklanabilir. Pulmoner sarkoidozda Th1 sitokinlerinin ve makrofaj aktivasyonu ile ilgili sitokinlerin sunumunun tercih edildiğini gösteren çalışmalar mevcut olmakla birlikte, sitokin sunumu konusunda yeterince çalışılmamıştır. Bu çalışmada, sarkoidozlu hastaların akciğerlerinde görülen yangısal olayların başlaması ve devamından sorumlu olan hücre tiplerini ve bu yangısal reaksiyonları yönlendirmede önemli olabilecek sitokinlerin sunumunu araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 7 sarkoidozlu hasta ile 7 sağlıklı kontrolden alınan bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısından sitosantrüfüjde hazırlanan preparatlar kullanıldı. Tüm örneklere CD4 ve CD8 monoklonal antikorları ile immün boyama yapılarak T hücresi alt tiplerinin dağılımı araştırıldı. Ayrıca T yardımcı-1(Th1) tipi sitokinlerden olan interferon gama (IFN?) ve bir makrofaj belirteci olan CD68 ekspresyonu da immünohistokimyasal olarak incelendi. Bulgular: Sarkoidozlu hastaların BAL sıvılarından hazırlanan sitosantrifüj preparatlarında lenfosit sayısında sağlıklı kontrol grubuna kıyasla anlamlı (p=0,002) bir artış saptandı. T lenfositi alt gruplarının incelenmesi sonucunda CD4(+) yardımcı T hücrelerinin (Th) (%21,59±0,87) CD8(+) baskılayıcı T hücrelerine (Ts) (%10,40±0,59) kıyasla çoğunlukta olduğu gözlendi. Th/Ts (CD4+/CD8+) oranı sarkoidoz grubunda 2/1 olarak saptandı. Sarkoidozlu hastaların BAL preparatlarında IFN? sunumu yapan T hücrelerine rastlandı. CD68 sunumu, sarkoidozlu gruptaki makrofajların yanı sıra, bazı dev hücreler, lenfositler ve polimorf nüveli lökositlerde de görüldü. Sonuç: Bulgularımız, yardımcı T lenfositlerdeki artışın, sarkoidoz patogenezine katılan önemli bir faktör olduğunu ve artmış lenfositlerin Th1 tipi sitokinlerin sunumunu tercih ettiğini göstermektedir.
 

Objective: Sarcoidosis is a systemic disease with an unclear pathogenesis. Pulmonary involvement develops in 50% of cases. Pathologic events like uncontrolled T cell proliferation and release of harmful mediators seen in pulmonary sarcoidosis may be explained with immunologic mechanisms. Pulmonary sarcoidosis has been shown to be related to an increased production of Th1 cytokines and an activation of macrophages. However, cytokine expression in sarcoidosis has not been systematically studied yet. In this study, we aimed to investigate the cell types responsible for initiation and maintanence of inflammatory reactions in the lungs of sarcoidosis patients and expression of cytokines, which are the chemical mediators that may be important for the management of these inflammatory reactions. Material and Methods: In this study, slides prepared in cytocentrifuge from bronchoalveolar lavage (BAL) fluids obtained from 7 sarcoidosis patients and 7 healthy controls were used. All samples were immune stained with CD4 and CD8 monoclonal antibodies and distribution of T-cell subtypes were investigated. Additionally, a T-helper (Th1) cytokine, interferon gamma (IFN?) and a macrophage marker, CD68 expression were immunohistochemically analyzed. Results: A significant increase (p=0.002) was detected in lymphocyte count in cytocentrifuge preparates from BAL fluids of sarcoidosis patients compared to healthy controls. The analysis of T lymphocyte subgroups revealed that CD4 (+) helper T cells (Th) (21.59±0.87%) were higher compared to CD8 (+) supressor T cells (Ts) (10.40±0.59%). Th/Ts (CD4+/CD8+) ratio was 2/1 in the sarcoidosis group. T cells with IFN? expression were encountered in BAL slides of sarcoidosis patients. Giant cells, lymphocytes and polymorphonuclear leucocytes were also present in addition to macrophages in the sarcoidosis group with CD68 expression. Conclusion: Our findings demostrate that T lymphocyte elevation is an important factor contributing to the pathogenesis of sarcoidosis and increased lymphocytes prefer Th1 type cytokine expression.